Europa: Aprendre idiomes, cada cop des de més joves.

de setembre 20, 2012

Autor: Tjo3ya


Segons un informe de la Comissió Europea la majoria d’infant s’inicia en l’aprenentatge d’idiomes entre els 6 i els 9 annys. 

En alguns països  es comença ja a edat preescolar: per exemple, a la comunitat germanòfona de Bèlgica s’ensenya idiomes a nens de només tres anys.

 L’informe Key Data on Teaching Languages at School in Europe de 2012 confirma que l’anglès és, amb gran diferència, l’idioma més ensenyat a gairebé tots els països europeus, seguit de lluny pel francès, el castellà, l’alemany i el rus. L’anglès és l’idioma que més s’ensenya a gairebé tots els 32 països estudiats a l’informe (els 27 de la UE, Croàcia, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Turquia), i aquesta tendència ha augmentat significativament des del curs 2004/2005. A l’ensenyament secundari, el percentatge d’estudiants que n’aprenen supera el 90%. A l’altre extrem, són ben pocs (0-5% depenent del país) els alumnes que aprenen llengües tret de l’anglès, el francès, el castellà, l’alemany i el rus.

En el curs 2009/2010, una mitjana del 60,8% dels estudiants del primer cicle d’ensenyament secundari n’aprenien dos o més idiomes, i això representa un augment del 14,1% respecte al curs 2004/2005. En el mateix període, la proporció d’alumnes d’ensenyament primari que no aprenien cap idioma va passar del 32,5% al 21,8%.

L’informe també confirma una dada realment sorprenent: a pocs països s’exigeix que els professors d’idiomes en formació passin un període d’immersió a l’estranger. Efectivament, tant sols el 53,8% dels professors d’idiomes que van participar a l’enquesta europea de competències lingüístiques, recentment publicada (IP/12/679), havia passat més d’un mes estudiant a un país on es parlés la llengua que ensenyava.

Ara bé, aquesta mitjana oculta diferències importants: mentre el 79,7% dels professors espanyols havia passat més d’un mes a un país on es parlés la llengua, només ho havia fet l’11% dels professors estonians.

Aquests resultats susciten la qüestió de si l’experiència de practicar la llengua sobre el terreny s’ha de considerar un criteri de qualitat a la formació del professorat.

La importància de l’aprenentatge d’idiomes serà un dels temes principals de la conferència “Multilingüisme a Europa”, que organitza la Comissió a Limassol (Xipre) del 26 al 28 de setembre a on  Androulla Vassiliou  comissària d’Educació, Cultura, Multilingüisme i Joventut,  hi pronunciarà el discurs inaugural

Androulla Vassiliou, comissària d’Educació, Cultura, Multilingüisme i Joventut, ha declarat que “la diversitat lingüística i cultural és un dels principals actius de la Unió Europea. Aprendre idiomes facilita la comunicació entre els pobles i entre els països i fomenta la mobilitat transfronterera i la integració dels immigrants. Em complau veure que fins i tot els nostres ciutadans més joves senten aquest entusiasme per descobrir les llengües estrangeres. També animo a tothom a no limitar-se a les llengües més utilitzades i a apreciar així la increïble diversitat lingüística d’Europa”.
.
El multilingüisme a la UE
La Comissió Europea promou el multilingüisme i l’aprenentatge d’idiomes a fi de: 1) fomentar el diàleg intercultural i una societat més integradora; 2) potenciar el sentit de ciutadania europea; 3) donar als joves oportunitats d’estudiar i treballar a l’estranger, i 4) obrir nous mercats a les empreses de la UE perquè competeixin a escala mundial.

L’objectiu, establert pels caps d’Estat o de Govern de la UE a la Cimera de Barcelona del març de 2002, és assolir una Europa a la qual tothom aprengui almenys dos idiomes, a més de la llengua materna, des d’una edat molt primerenca (“llengua materna + 2”). Per encoratjar els avanços cap a aquest objectiu, la nova estratègia de “reconsideració de les capacitats” de la Comissió, que està previst adoptar al novembre, proposarà un valor de referència per a l’aprenentatge d’idiomes.

Informe Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012

  • Assenyala que, els últims quinze anys, a la majoria dels països (tots tret de la comunitat francòfona de Bèlgica, Finlàndia, Letònia, Luxemburg, Hongria, Malta, els Països Baixos, el Regne Unit i Suècia) s’ha abaixat l’edat de començament de l’aprenentatge obligatori d’idiomes. Tot i això, la quantitat d’hores lectives d’idiomes impartides no ha augmentat significativament. De fet, el temps que es dedica a l’ensenyament dels idiomes és bastant menys que el que es dedica a les altres assignatures.
  • Ofereix dades exhaustives que puguin servir per a la formulació de polítiques i per millorar la qualitat i l’eficàcia de l’aprenentatge d’idiomes. El foment de l’aprenentatge d’idiomes és un dels principals objectius de l’estratègia d’educació i formació de la Comissió (ET 2020), a més d’un element decisiu per estimular la mobilitat transfronterera dels ciutadans de la UE que, al seu cop, és un dels objectius de l’Estratègia Europa 2020 de creixement i ocupació.
  • Es fa cada tres o quatre anys, es basa en dades procedents de diverses fonts i ofereix un panorama complet de l’ensenyament d’idiomes als 32 països participants. Mesura 61 indicadors de cinc categories: context, organització, participació, professorat i procediments educatius. Les dades se extreuen principalment de quatre fonts: Eurydice, Eurostat, l’enquesta europea de competències lingüístiques i l’enquesta del Programa d’Avaluació Internacional dels Estudiants (PISA) de l’OCDE.
  • Combina les dades estadístiques amb una descripció del context i l’organització de l’ensenyament d’idiomes, els nivells de participació dels estudiants i detalls de la formació inicial i contínua dels professors. A més, presenta l’evolució de les tendències a l’ensenyament d’idiomes i n’analitza la situació actual respecte a les anteriors.


L’informe de 2012 és una publicació conjunta d’Eurydice i Eurostat, realitzada en estreta col•laboració amb la Comissió Europea.

Eurydice
La xarxa Eurydice dóna informació i anàlisis sobre els sistemes i les polítiques d’educació a Europa. Consta de 38 unitats nacionals als 34 països que participen en el programa de formació permanent de la UE (els Estats membres de la UE, Croàcia, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Turquia). Sèrbia i Suïssa no han participat a l’informe Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012.Coordina i gestiona Eurydice l’Agència Executiva en l’Àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars