Catàleg del Paisatge de la Vegueria del Penedès /Catálogo del Paisaje de la Vegueria del Penedès / Catalogue of the Landscape of the Vegueria del Penedès

de març 14, 2024

Autor fotografia: Dr. Josep Antoni Herrera Sancho. 


Versión en CASTELLANO
ENGLISH version

En exposició pública fins el 7 de maig de 2024 abans de procedir a la aprovació definitiva.


El Catàleg del Paisatge de la Vegueria del Penedès és el resultat d’un treball col·lectiu dirigit i gestionat des de l’Observatori del Paisatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya).  

Es tracta de un projecte complex, de gran interès general, al que es pot accedir de manera gratuïta (enllaç) per poder participar, si així es desitja. La missió d’un catàleg de paisatge es  protegir, gestionar i ordenar el paisatge; es una eina per desenvolupar estratègies sectorials lligades al paisatge com ara la conservació de la natura, l’agricultura, la industria, les infraestructures de transport, la cultura o el turisme.

Més informació sobre el Catàleg del Paisatge de la Vegueria del Penedès

Autor fotografia: Dr. Josep Antoni Herrera Sancho


Un projecte coral amb un col·laborador molt destacat 

D’entre les entitats participants destacar l’Institut d'Estudis Pendesencs (IEP), representat pel Dr. Josep Antoni Herrera Sancho, que al llarg de tota la seva vida ha demostrat la seva preocupació real i autèntica per les persones i per la natura, tal com vaig tenir l’oportunitat de deixar per escrit a la presentació de la publicació de la seva tesi doctoral “ Estudi d’una àrea degradada de la Comarca del Garraf (Catalunya); L’antic abocador municipal en combustió interna del Coll d’en Ferran, a Vilanova i la Geltrú (Barcelona, Espanya)". El seu coneixement sobre el paisatge i la naturalesa són fruit no només dels anys d’estudi, també del seu  tarannà profundament humanista i el seu compromís amb el territori i amb la societat.

Josep Antoni Herrera Sancho és Doctor Enginyer Ambiental per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb Postgrau en Instruments de Gestió Ambiental del Territori (UPC);  Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona  (UB) i Botànic, també per la UB.  Ex-Cap del Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Ex-Coordinador del Parc del Garraf (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú – Diputació de Barcelona), Coordinador del Paisatge, cofundador, investigador i vicepresident de l’Institut d’Estudis Penedesencs.

Ha col·laborat en projectes com ara el Parc del Garraf, del Parc del Foix, del Parc d’Olèrdola, i del Parc de Collserola; a la Carta del Paisatge de l’Alt Penedès, a la Carta del Paisatge del  Garraf; a l’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya 2030; al Pla Estratègic Coster de la Regió Metropolitana de Barcelona; així com del Catàleg del Paisatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona; del Catàleg del Paisatge de les Comarques Centrals i del Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona; del projecto Garraf: camins patrimoni i natura.

Des del 20 de setembre de 2018, el Dr. Herrera i un equip de membres de l’IEP que el mateix  coordina com a Grup de Paisatge, han participar en projecte del Catàleg del Paisatge de la Vegueria del Penedès, que en va ser lliurat per l’Observatori del Paisatge el passat 30 de juny de 2022 a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (actualment Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura), per a la seva aprovació. El 6 de febrer de 2024, es va aprovar de manera prèvia; estarà exposat públicament fins el 7 de maig per recollir les aportacions que es puguin fer abans de continuar el procediment per arribar a l’aprovació definitiva

CASTELLANO

Catálogo del Paisaje de la Veguería del Penedès 

En exposición pública hasta el 7 de mayo de 2024, antes de proceder a su aprobación definitiva.

 El Catàleg del Paisatge de la Vegueria del Penedès (Catálogo del Paisaje de la Vegueria del Penedès) es el resultado de un trabajo colectivo, dirigido y gestionado desde el Observatori del Paisatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya).

Se trata de un proyecto complejo, de gran interés general, al que se puede acceder de manera gratuita (enlace) para poder participar, si así se desea.

La misión del catálogo de paisaje es proteger, gestionar y ordenar el paisaje, es un instrumento para desarrollar estrategias sectoriales relacionadas con el paisaje como por ejemplo la conservación de la naturaleza, la agricultura, la industria, las infraestructuras de transporte, la cultura o el turismo.

Más información sobre el Catálogo del Paisaje de la Veguería del Penedès.  

Un proyecto coral con un colaborador muy destacado.

Entre las entidades que han participado es necesario destacar el Institut d’Estudis Penedesencs (IEP), representado por el Dr. Josep Antoni Herrera Sancho, una persona que a lo largo de toda su vida ha demostrado su sincera preocupación por las personas y por la naturaleza, como tuve la oportunidad de expresar en la presentación de su tesis doctoral “ Estudi d’una àrea degradada de la Comarca del Garraf (Catalunya): L’antic abocador municipal en combustió interna del Coll d’en Ferran, a Vilanova i la Geltrú (Barcelona, Espanya)”  (Estudio de un área degradada de la Comarca del Garraf (Catalunya): El antiguo vertedero municipal en combustión interna del Coll d’en Ferran, en Vilanova i la Geltrú (Barcelona, España). Una tesis doctoral de aplicación práctica que permitió controlar la situación de combustión interna de dicho vertedero con un sistema innovador que se demostró de gran eficacia para situaciones que se dan con extrema frecuencia en este tipo de instalaciones en que se almacenan residuos de forma subterránea.

Los conocimientos del Dr. Herrera Sancho sobre el paisaje y la naturaleza son fruto de muchos años de estudio pero también porque es un verdadero humanista con un fuerte compromiso hacia el territorio y hacia la sociedad.

El Dr. Josep Antoni Herrera Sancho es Doctor Ingeniero Ambiental por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) con Posgrado en Instrumentos de Gestión Ambiental del Territorio (UPC); Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Barcelona (UB) y Botánico (UB). Ya retirado, a lo largo de su vida laboral desempeño las responsabilidades  cargos como Jefe de Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, Coordinador del Parque del Garraf  (Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú – Diputació Barcelona) y Coordinador del Paisaje.

En relación con el IEP, fue socio co-fundador, además de investigador, actualmente es vicepresidente de esta verdadera institución cultural que tiene como área territorial el ámbito de la Vegueria Penedès.

Además el Dr. Herrera Sancho ha colaborado en proyectos como el Parque del Garraf, el Parque del Foix, el Parque de Olèrdola y el Parque de Collserola; en la Carta del Paisaje del Alt Penedès; en la Carta del Paisaje del Garraf; en la Estrategia del Patrimonio Natural y la Biodiversidad Catalunya 2030; en el Plan Estratégico de Costas de la Región Metropolitana de Barcelona, así como en el Catálogo del Paisaje del Área Metropolitana de Barcelona; del Catálogo del Paisaje de las Comarcas Centrales y del Catálogo del Paisaje del Camp de Tarragona; y del proyecto Garraf: Caminos, patrimonio y naturaleza.

Desde el 20 de septiembre de 2018, el Dr. Herrera Sancho y un equipo de miembros de l’IEP que el mismo coordina como Grupo de Paisaje, han participado en el proyecto del Catálogo del Paisaje de la Vegueria del Penedès. Finalmente el pasado 30 de junio de 2022, el Observari del Paisatge de Catalunya hizo entrega a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (actualmente Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura), de la propuesta de Catálogo, el resultado de los casi cinco años de trabajo transcurridos, para su aprobación.  El pasado 6 de febrero de 2024 se procedió a la aprobación provisional, y ahora y hasta el 7 de mayo estará en exposición pública, para poder recoger las aportaciones y propuestas que desde la población se deseen realizar, para seguir dando curso así al procedimiento que concluya con la aprobación definitiva.

ENGLISH 

Catalogue of the Landscape of the Vegueria del Penedès  

On public exhibition until 7 May 2024, before proceeding to its definitive approval.

The Catalog is the result of a collective work, led and managed by the Observatori del Paisatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya) (Catalonia’s Landscape Observatory).

This is a complex project, of general interest. Its mission is to protect, organize, and manage the landscape. It is an instrument to develop sectoral strategies such as nature conservation, agriculture, industry, transport infrastructure, culture, or tourism. Now, citizens can participate in this project, since in the open exhibition they can read the proposal and offer their ideas.

A choral project with a very outstanding collaborator

One of the entities participating in the drafting of the proposal that is now presented on public display is the Institut d'Estudis Penedesencs (IEP), represented by Dr. Josep Antoni Herrera Sancho. A person who has demonstrated throughout his life a sincere concern for people and nature.

I had the opportunity to express it this way in the presentation of his doctoral thesis "Study of a degraded area of the Garraf Region (Catalonia): The old municipal landfill in internal combustion of the Coll d'en Ferran, in Vilanova i la Geltrú (Barcelona, Spain)" The practical application of this doctoral thesis served to solve the problem of internal combustion of the aforementioned landfill, through an innovative technique. (The problem of internal combustion frequently occurs in landfills where waste is stored underground). Dr. Herrera Sancho's knowledge about landscape and nature is the result of long years of study, but above all of his humanistic character, his commitment to society and nature.

Dr. Josep Antoni Herrera Sancho has a PhD in Environmental Engineering from the Polytechnic University of Catalonia (UPC) with a Postgraduate Degree in Territorial Environmental Management Instruments (UPC); He graduated in Biological Sciences from the University of Barcelona (UB) and Botany (UB). Already retired, throughout his working life he held the responsibilities of Head of the Environmental Service of the Vilanova i la Geltrú City Council, Coordinator of the Garraf Park (Vilanova i la Geltrú City Council – Diputació Barcelona) and Landscape Coordinator.

He is vice president of the IEP, in addition to having been a co-founding partner of the institution (The IEP is a cultural entity that develops its activities focused on the territorial area of Vegueria Penedès)

In addition, Dr. Herrera Sancho has collaborated in projects such as the Garraf Park, the Foix Park, the Olèrdola Park and the Collserola Park; in the Alt Penedès Landscape Charter; in the Garraf Landscape Charter; in the Catalonia 2030 Natural Heritage and Biodiversity Strategy; in the Strategic Coastal Plan of the Metropolitan Region of Barcelona, as well as in the Landscape Catalog of the Metropolitan Area of Barcelona; from the Landscape Catalog of the Central Regions and the Landscape Catalog of Camp de Tarragona; and the Garraf project: Roads, heritage and nature.

Since September 20, 2018, Dr. Herrera Sancho and a team of IEP members that he coordinates as the Landscape Group, have participated in the Vegueria del Penedès Landscape Catalog project. Finally, on June 30, 2022, the Observari del Paisatge de Catalunya delivered the Catalog proposal to the Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme (currently Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura), the Catalog proposal. result of the almost five years of work that have passed, for approval. On February 6, 2024, the provisional approval was carried out, and now and until May 7 it will be on public display, to be able to collect the contributions and proposals that the population wishes to make, to continue carrying out the procedure that conclude with final approval.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars