Bases per a participar a la Rua de Carnaval 2018 a Sant Jaume dels Domenys

de desembre 04, 2017



BASES DE PARTICIPACIÓ A LA RUA DE CARNAVAL 2018 
A SANT JAUME DELS DOMENYS 
EL DIUMENGE DIA 4 DE FEBRER A LES 12.30 DEL MIGDIA 


1.- Es considerarà carrossa tot conjunt mòbil amb autonomia motriu, equip de so i grup electrogen independent, que tingui qualsevol tipus de decoració i vestiment que faci referència a un aspecte concret de la realitat o ficció. Aquesta carrossa caldrà que vagi acompanya d’una comparsa amb un mínim de 40 membres.

2.- Es considera comparsa un grup mínim de 25 persones amb una disfressa igual o que faci referència a un mateix tema.

3.- Les carrosses participants a la rua de carnaval, hauran de portar un aparell extintor de focs. Així mateix, queda prohibit emprar qualsevol tipus de pirotècnia o efectes especials. En cap cas es podrà llençar aigua ni cap objecte que pugui fer mal.

4.- D'altra banda és obligatori que les carrosses i comparses disposin d'una assegurança de responsabilitat civil. L'organització queda exempta de qualsevol responsabilitat en cas d'accident.

5.- El termini d'inscripcions finalitza el dia 22 de desembre de 2017, i es formalitzarà complimentant l’imprès d’inscripció i adjuntant una fotocòpia del D.N.I. de la persona responsable que el signi. Aquesta inscripció s'haurà d’enviar per correu electrònic a culturastj@santjaumedelsdomenys.cat (adjuntant fotocòpia delDNI).

6.- La Regidoria de Festes atorga les següents subvencions:

Per la participació de carrosses, comparsa inclosa 60 euros
Per la participació de comparses 30 euros

L'ajuntament només subvencionarà la participació de les carrosses i de les comparses que van participar en la Rua de l'any 2017. Les carrosses i comparses que no hagin participat en la Rua de 2017, podran sol·licitar la seva participació en la Rua de 2018 sense rebre cap remuneració.

La setmana del 8 de gener de 2018 es comunicarà per correu electrònic a l’adreça que s’hagi consignat en la sol·licitud, si la seva petició ha estat acceptada ono.

A fi i efecte de gaudir de les esmentades subvencions, tots els participants hauran de fer el recorregut sencer, així com estar presents al recompte inicial abans de la sortida, puntualment mitja hora abans.

Cal una persona representant de la comparsa o de la carrossa, que deixi el seu nom, cognoms, DNI i que sigui major de 18 anys.

7.- Les carrosses un cop finalitzat el recorregut, hauran de seguir les indicacions de l'organització per deixar el pas lliure i per permetre l'arribada de les carrosses que els segueixen. És important no distanciar-se de la carrossa precedent per evitar que la Rua s'allargui innecessàriament i es col·lapsi el trànsit que romandrà tallat mentre aquesta duri.

8.- Cada carrossa podrà proveir-se de confeti i begudes, que aniran a càrrec propi.

9.- Les subvencions es faran efectives entre els dies 12 i 16 de febrer, mitjançant ingrés al compte bancari que es consigni en el full d’inscripció, un cop s’hagi comprovat que la participació de la carrossa/comparsa ha complert amb les bases establertes i finalitzat el recorregut.

Per més informació truqueu al telèfon 977 678 529, de 16.00 a 19.30 de dilluns a divendres. 

També trobareu informació al web www.santjaumedelsdomenys.cat 

10.- L'organització podrà fer qualsevol canvi si així ho considera oportú, i tanmateix suspendre els actes per raons de causa major (entre d’altres, el mal temps). S'haurà d'atendre qualsevol disposició de l'organització abans, durant i en finalitzar la Rua. Infringir aquestes bases suposaria l'exclusió de la rua i no es tindria dret a cap subvenció.

11.- El fet d'omplir el full de sol·licitud, degudament complimentat, comporta l'acceptació d'aquestes bases.

El recorregut de la Rua i la informació sobre el punt de trobada serà comunicat amb temps.


Descarregar bases
Full d'Inscripció

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars