Més Europa: La migració, l'asil i la lliure circulació: un informe i un Eurobaròmetre sobre la feina feta per la UE i la opinió dels seus ciutadans

de juny 04, 2012


Foto: Luis Miguel BugalloLa Comissió va publicar el passat 30 de maig un informe sobre la feina feta l’any 2011 en els àmbits de la immigració i l’asil, que va acompanyat d’una enquesta Eurobaròmetre sobre l’actitud dels ciutadans europeus envers la mobilitat entre fronteres, la migració i la seguretat. Segons l’enquesta, vuit de cada deu europeus opinen que els països de la UE haurien d’oferir protecció i asil a les persones que ho necessitin i que les normes d’admissió dels sol•licitants d’asil haurien de ser les mateixes a tota la UE. Una àmplia majoria dels europeus (67%) considera important el fet de poder viatjar dins la UE sense controls fronterers interns.
Cecilia Malmström, comissària d’Afers d’Interior de la UE, ha declarat que “les xifres de l’informe i el resultat de l’enquesta confirmen el punt de vista de la Comissió que la Unió Europea necessita una política de migració sòlida i coherent, que respongui a les necessitats a curt i a llarg termini. Cal que gestionem eficaçment les nostres fronteres exteriors a fi de garantir la lliure circulació dins la UE, de donar una protecció autèntica a qui la necessita i, al mateix temps, d’oferir canals per a la immigració i la mobilitat legals”.

Alguns punts destacats de l’informe i de l'Eurobaròmetre són:


- Migració legal
INFORME:
A la UE hi ha al voltant de 20,2 milions de nacionals de tercers països, xifra que equival aproximadament al 4% de la població total (502,5 milions) i al 9,4% dels 214 milions de migrants que es calcula que existeixen arreu del món.
Eurobaròmetre:
68% dels enquestats considera que els immigrants legals han de tenir els mateixos drets que els ciutadans nacionals.
42% són del parer que la UE hauria d’encoratjar la immigració laboral des d’altres països per contribuir a abordar els reptes demogràfics i l’escassesa de mà d’obra
46% n’és contrari a encoratjar la immigració laboral d’altres països.

- Migració irregular
INFORME:
El 2011 es va denegar l’entrada a la UE a prop de 343.000 persones, un 13% menys que el 2010. També el 2011, es va detenir al voltant de 468.500 persones (menys que les 505.000 de 2010) i els Estats membres van expulsar uns 190.000 nacionals de tercers països (un 15% menys que el 2010).
Eurobaròmetre:
80% dels Europeus enquestats pensen que la UE hauria d’augmentar l’ajuda als Estats membres per gestionar la immigració irregular.
78% és del parer que el cost que aquesta gestió implica s’hauria de compartir entre els Estats membres de la UE.


- Integració
INFORME:
L’any 2010, la taxa d’ocupació mitjana dels nacionals de tercers països d’entre 20 i 64 anys va ser del 58,5%, i la del total de la població de la mateixa franja d’edat del 68,6%.
Eurobaròmetre:
53% dels enquestats pensa que la immigració enriqueix els països de la UE econòmicament i culturalment.
60% dels europeus enquestats creu que els immigrants poden tenir dificultats d’integració a causa de la discriminació.


- Asil
INFORME:
L’any 2011, els països de la UE van comptabilitzar una mica més de 302.000 sol•licituds d’asil. Això representa un increment del 16,2% respecte a 2010 però segueix estant molt per sota el pic de 425.000 sol•licituds de 2001.
Eurobaròmetre:
80% dels enquestats considera que els Estats membres de la UE haurien d’oferir protecció i asil a les persones que ho necessitin
80 % dels europeus enquestats opinen que els sol•licitants d’asil s’haurien de repartir més equitativament entre els països de la UE.

- Schengen i la lliure circulació
INFORME:
L’any 2011 es van expedir aproximadament 12,7 milions de visats Schengen, la majoria a Rússia (40,7%), seguida d’Ucraïna (8,7%), la Xina (8,1%) i Turquia (4,7%).
Eurobaròmetre:
57% dels enquestats pensa que s’haurien de facilitar els viatges a la UE per turisme o negocis als ciutadans dels països de fora la UE.
67 % creu que és important la possibilitat de viatjar dins la UE sense controls a les fronteres interiors.


Antecedents
Els informes anuals sobre immigració i asil responen a la petició que va fer el Consell Europeu l’any 2008, quan es va adoptar el Pacte sobre Immigració i Asil. El tercer d’aquests informes (2011) destaca els principals avanços de la UE i dels Estats membres per afrontar els reptes en aquest àmbit, en particular:
-  Garantir que les oportunitats d'immigració i mobilitat legals responguin a les necessitats de la UE.
-  Seguir procurant la integració efectiva a fi d’aprofitar plenament el potencial ofert pels immigrants en termes econòmics però també socials i culturals.
-  Respondre a les pressions migratòries aplicant de manera efectiva les mesures existents per reduir la immigració irregular: entre d’altres mitjançant el diàleg i la cooperació amb els països de fora la UE, la solidaritat amb els països de la UE més afectats i el funcionament correcte dels controls a les fronteres i els procediments d’expedició de visats.
-  Assolir el 2012 un sistema europeu comú d’asil, a fi de garantir la protecció de les persones que ho necessitin. La UE només podrà aprofitar plenament la contribució positiva de la migració si compta amb una política coherent que abordi tots aquests aspectes.

En aquest context, el suport de la UE a través de l'ajuda financera per a la migració i la mobilitat segueix sent un aspecte important tant de la solidaritat dins la UE com de la cooperació amb els altres països

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars