Propostes per crear una autoritat laboral europea

de març 13, 2018Pilar europeu dels drets socials
La Comissió adopta propostes per crear una autoritat laboral europea i facilitar l'accés a la protecció social
La Comissió Europea està adoptant un seguit de mesures relacionades amb el pilar europeu dels drets socials i avui ha presentat la seva proposta de creació d'una autoritat laboral europea, tal com va anunciar el president Juncker en el seu discurs sobre l'estat de la Unió del 2017, i una iniciativa per garantir l'accés a la protecció social de tots els treballadors assalariats i autònoms. Aquestes iniciatives van acompanyades d'una comunicació sobre el seguiment de l'aplicació del pilar europeu dels drets socials que estarà estretament relacionada amb el Semestre Europeu de coordinació de les polítiques pressupostàries.

«Actualment, la Unió Europea està creixent de manera sostinguda i l'ocupació està augmentant, però encara hem de garantir que el creixement sigui més inclusiu i beneficiï a tothom. Aquest paquet de mesures que avui presentem inclou una sèrie d'iniciatives perquè així sigui: fer conèixer la legislació per viure i treballar a tot el territori de la Unió Europea, fer un seguiment de l'aplicació del pilar europeu dels drets socials, donar un impuls més gran als drets socials i facilitar l'accés a la protecció social. Una Europa social més forta és una Europa més sostenible», ha declarat avui el vicepresident responsable de l'Euro i del Diàleg Social, Valdis Dombrovskis.
«La nostra feina per garantir una mobilitat laboral justa culmina amb l'actual proposta de creació d'una autoritat laboral europea. Això és fonamental per al bon funcionament del mercat laboral europeu, ajudarà els ciutadans i les empreses que es desplacin dins de la UE a trobar tota la informació necessària i millorarà la col·laboració entre els estats membres a l'hora de fer complir la normativa. Mitjançant la nostra proposta per facilitar l'accés a la protecció social, estem col·laborant amb els estats membres per garantir que ningú es quedi enrere. El nostre objectiu és garantir que els ciutadans tinguin accés a les prestacions adequades independentment de la manera com evolucioni el nou món laboral», ha declarat la comissària d'Ocupació, Afers Socials, Competències i Mobilitat Laboral, Marianne Thyssen.
Durant l'última dècada gairebé s'ha duplicat el nombre de ciutadans mòbils i de persones que viuen o treballen en un altre estat membre fins a atènyer els 17 milions de persones el 2017. L'autoritat laboral europea ajudarà la gent, les empreses i les administracions nacionals a treure el màxim partit de les oportunitats que ofereix la lliure circulació i garantirà una mobilitat laboral justa.

L'objectiu d'aquesta nova autoritat és triple:
En primer lloc, l'autoritat laboral europea facilitarà informació a ciutadans i empreses sobre oportunitats laborals, formació d'aprenents i sistemes de mobilitat, contractació i formació i oferirà també assessorament sobre drets i obligacions a l'hora de viure, treballar o exercir una activitat professional en altre estat membre de la UE.
En segon lloc, l'autoritat laboral europea donarà suport a la col·laboració entre administracions nacionals en qüestions transfrontereres i les ajudarà a garantir que les normes de la UE que protegeixen i regulen la mobilitat siguin fàcils de respectar. Avui dia, hi ha tot un corpus de legislació europea que regula la lliure circulació dels treballadors i se n'estan modificant i modernitzant tot un seguit de normes, com ara la coordinació dels sistemes de seguretat social a la UE o altres qüestions, com ara també el desplaçament dels treballadors en el marc de la prestació de serveis. La prioritat no és només fer que aquestes normes siguin més justes i adequades, sinó també garantir de que s'apliquin correctament de manera justa, senzilla i eficaç en tots els sectors econòmics. Per exemple, la nova autoritat laboral europea contribuirà a millorar l'intercanvi d'informació, fomentarà el desenvolupament de competències a les administracions nacionals i les ajudarà a dur a terme inspeccions conjuntes i concertades. D'aquesta manera es consolidarà la confiança mútua entre els diversos agents, milloraran les rutines de col·laboració i es previndran fraus i abusos de la normativa.
I en tercer lloc, l'autoritat laboral europea oferirà serveis de mediació i facilitarà que se solucionin litigis transfronterers com ara casos de reestructuració d'empreses en què estiguin involucrats més d'un estat membre.
L'autoritat laboral europea serà una nova agència descentralitzada de la UE i, un cop hagi conclòs el procés legislatiu per crear-la, ja podria entrar en funcionament el 2019. Per facilitar la creació d'aquesta autoritat i fer que pugui començar a funcionar ràpidament un cop creada, la Comissió Europea també està creant un grup consultiu amb els principals agents interessats per estudiar els aspectes pràctics del seu futur funcionament.
D'altra banda, la Comissió presenta avui una proposta de recomanació del Consell sobre l'accés a la protecció social dels treballadors assalariats i autònoms. A mesura que el món del treball va evolucionant en funció dels nous estils de vida, de les noves pràctiques empresarials i de la digitalització, els sistemes de protecció social han de fer front constantment a les noves realitats. Actualment, gairebé el 40% de les persones ocupades tenen una situació laboral atípica, és a dir, que no han signat cap contracte a temps complet i de duració indeterminada, o bé són treballadors autònoms. Aquestes persones no sempre gaudeixen d'una bona cobertura pel que fa a la seguretat social, al subsidi de l'atur o a la pensió de jubilació. D'acord amb el pilar europeu dels drets socials, la nostra proposta pretén orientar els estats membres a l'hora de facilitar l'accés a la protecció social de tots els treballadors assalariats i autònoms  i, especialment, a qui arran de la seva situació laboral no gaudeix d'una bona cobertura pel que fa als règims de la seguretat social.
L'esmentada recomanació proposa:
·  omplir les llacunes de la cobertura formal vetllant perquè treballadors assalariats i autònoms gaudeixin de condicions comparables que els permetin accedir als sistemes de seguretat social;
·  oferir-los una cobertura adequada perquè puguin adquirir i reclamar drets;
·  facilitar la transferència de les cotitzacions a la seguretat social acumulades d'una feina a una altra;
·  oferir a treballadors assalariats i autònoms informació transparent sobre els seus drets i obligacions en matèria de seguretat social.
Finalment, com a complement a les iniciatives ja aprovades i encara per aprovar a la UE, la Comissió Europea exposa els seus punts de vista pel que fa al seguiment de l'aplicació del pilar europeu dels drets socials. Això es farà incloent les prioritats del pilar europeu dels drets socials en el cicle anual del Semestre Europeu de coordinació de les polítiques pressupostàries, la qual cosa inclou el següent: una anàlisi de les mesures adoptades i dels progressos fets a nivell nacional, prestació d'assistència tècnica, exercicis d'avaluació comparativa i intercanvi de bones pràctiques, i la revisió dels resultats en matèria social i d'ocupació amb l'ajuda del nou quadre d'indicadors socials, que fa un seguiment de les tendències i dels resultats a tots els estats membres en el respecte dels principis del pilar europeu dels drets socials. La Comissió Europea també publica avui un document de treball en el qual fa un recordatori del marc jurídic de cadascun dels principis del pilar europeu dels drets socials i una referència especial a les competències respectives de la UE i dels estats membres, inclosos el paper dels interlocutors socials i les mesures més recents que s'han adoptat a nivell de la UE en cadascun d'aquests àmbits.
Properes etapes
Autoritat laboral europea: d'acord amb el procediment legislatiu ordinari, ara aquesta proposta de reglament serà examinada pel Parlament Europeu i el Consell. El desig de la Comissió Europea és que l'autoritat laboral pugui començar a funcionar el 2019.
Accés a la protecció social: aquesta qüestió serà examinada ara pel Consell, que pot fer un seguit de recomanacions sobre la base de la proposta de la Comissió en els àmbits competència de la UE.
La Comissió presentarà avui 15 de març, a la sessió del Consell a Brussel·les, el seu paquet d'iniciatives als ministres nacionals de Treball i Afers Socials i en el Consell Europeu dels dies 22 i 23 de març dels 2018 els caps d'estat i de govern tornaran a abordar l'aplicació del pilar europeu dels drets socials.
Rerefons
La intenció de la Comissió de crear una autoritat laboral europea va ser anunciada pel president Juncker en el seu discurs sobre l'estat de la Unió el 13 de setembre del 2017. L'autoritat laboral europea complementarà i facilitarà l'aplicació de qualsevol mesura per garantir una mobilitat justa, inclosa la reforma de la Directiva sobre el desplaçament de treballadors, la Lex Specialis del sector del transport internacional per carretera i la modernització de la normativa de la UE en matèria de coordinació dels sistemes de seguretat social.
La cada vegada més gran flexibilitat del mercat de treball i la creixent diversitat de les formes de treball han creat nous llocs de treball i han permès a més gent accedir a una activitat professional, tal com ha reflectit la consulta sobre el pilar europeu dels drets socials i el document de reflexió sobre la dimensió social europea. Però aquesta flexibilitat i aquesta diversitat també han generat força llacunes en la cobertura social i, per tant, ara cal ocupar-se'n. La proposta de la Comissió Europea de recomanació del Consell sobre l'accés a la protecció social respon a aquestes realitats canviants del mercat laboral i, especialment, a les noves formes de prestació de treball que s'han anat desenvolupant aquests últims anys. La proposta de la Comissió Europea va ser anunciada el mes d'abril del 2017 juntament amb el pilar europeu dels drets socials, forma part dels programes de treball de la Comissió del 2017 i el 2018 i és conseqüència de la doble consulta feta als interlocutors socials europeus.
Totes aquestes iniciatives formen part del desplegament del pilar europeu dels drets socials, que va ser aprovat a la Cimera social sobre ocupació justa i creixement celebrada a Göteborg el mes de novembre del 2017. Fer realitat el pilar europeu dels drets socials és un compromís polític i una responsabilitat compartida i la supervisió de la seva aplicació és fonamental per garantir qualsevol avenç. Vet aquí la raó per la qual en la comunicació que avui presenta la Comissió fem balanç de les iniciatives que hem dut a terme per desplegar el pilar social, inclosa una iniciativa sobre conciliació laboral i una proposta sobre condicions de treball transparents i previsibles arreu de la Unió Europea.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars