Europa: Nou Reglament Financer UE per fer més ràpid i senzill l’accés als fons UE a empreses, ciutats, regions i científics europeus.

d’octubre 30, 2012

Autor: Comissió EuropeaA partir de l’1 de gener de 2013, gràcies a la simplificació dels procediments, millorarà la concessió de fons de la UE a empreses, ONG, recercadors, estudiants, municipis i d’altres beneficiaris. La nova normativa augmenta la transparència i introdueix un nivell més alt de responsabilitat per tots els que s’ocupen de les finances de la UE. Inclou més possibilitats d’aplicar quantitats globals i tipus fixos per als imports petits, elimina el requisit de tornar a omplir les mateixes dades cada cop que es demanen fons europeus i introdueix sol•licituds en línia, a més d’altres novetats.

Simplificació
El Reglament Financer revisat conté nombroses millores que facilitaran la vida dels beneficiaris dels fons de la UE. S’escurçaran el temps entre les convocatòries de propostes i la conclusió dels convenis de subvenció i els terminis de pagament. El funcionament del sistema de subvencions passarà del reemborsament de les declaracions de despeses als pagaments pels resultats obtinguts, augmentant el recurs a quantitats globals, tipus fixos i costos unitaris. Es faran servir més els premis concedits en concursos que s’organitzaran per oferir solucions a problemes predefinits (“premis d’estímul”), i això contribuirà a simplificar l’administració i a orientar el finançament de la UE a la consecució de resultats. Ja no s’obligarà els beneficiaris dels fons a obrir comptes bancaris independents que generin interessos. A més, encara que se’n generin, no caldrà reemborsar-los al pressupost de la UE ni es comptabilitzaran com a ingressos del projecte. Així es respon a una de les principals inquietuds que van plantejar els beneficiaris de les subvencions i d’altres interessats, en particular el sector de la recerca i les ONG, a la consulta pública de 2009, prèvia a la proposta de la Comissió de 2010.

Més responsabilitat i protecció dels ciutadans europeus
Les noves normes augmentaran la responsabilitat dels que gestionen els diners dels contribuents de la UE. Entre aquests gestors hi ha els Estats membres, que executen una gran proporció del pressupost de la UE, inclosa la política regional. D’ara endavant, les autoritats dels Estats membres que gestionin fons de la UE hauran de signar i presentar a la Comissió declaracions anuals que certifiquin que s’han fet servir correctament.
S’han reforçat els mecanismes de les correccions financeres en cas d’irregularitats comeses pels beneficiaris i descobertes per auditories: com a element dissuasiu, la Comissió publicarà les decisions que imposin sancions per ús indegut dels fons de la UE.

Més eficàcia dels fons de la UE a través de mecanismes de finançament innovadors
A partir d'ara es faran servir diversos instruments financers, com ara préstecs, capital o garanties, per augmentar l’eficàcia dels fons de la UE i multiplicar-ne l’impacte financer. Es creen noves possibilitats perquè les associacions dels sectors públic i privat funcionin d’una manera més flexible que reflecteixi les aspiracions dels interessats de la indústria europea que hi participen.
Pel que fa a l’acció exterior, la UE podrà crear fons fiduciaris, que agrupin els seus recursos amb els dels Estats membres i d’altres donants, a fi de millorar la coordinació i el subministrament de l’ajut i fer-lo més visible.
La Comissió es mostra decidida a anar més enllà en la simplificació
La simplificació de les normes i els procediments no s’acaba amb l’adopció del nou Reglament Financer. La Comissió seguirà tirant endavant les múltiples propostes de simplificació per ancorar-les fermament a la nova generació de programes (2014-2020) actualment en fase de negociació al Consell i al Parlament Europeu.

Dades històriques: 

  • El Reglament Financer és el nucli de les normes financeres de la UE.  Estableix els principis del pressupost de la UE i regula la manera de gastar els fons. La versió actual es va aprovar l’any 2002 i la modificació més recent va tenir lloc el 2010 a fi d’incloure-hi la creació del Servei Europeu d’Acció Exterior. El procediment legislatiu d’aquesta revisió més substancial el va iniciar la Comissió el desembre de 2010, amb una proposta que abordava els principals problemes plantejats pels beneficiaris dels fons de la UE. Les noves normes se centraran en l’accés més senzill i ràpid al finançament i reforçaran, alhora, la responsabilitat dels que gestionen els diners dels contribuents europeus.
  • Després d’adoptar-se formalment el 25 d’octubre i publicar-se al Diari Oficial de la UE, el Reglament Financer va entrar en vigor el 27 d’octubre de 2012.
  • Tot seguit, la Comissió ha adoptat avui les noves normes d’aplicació del Reglament Financer, que el complementen i inclouen regles detallades de gestió financera. Els dos mesos vinents, el Parlament Europeu i el Consell poden presentar-hi objeccions o fer-hi observacions. Un cop es publiquin al Diari Oficial i entrin en vigor a finals de desembre de 2012, les noves normes d’aplicació començaran a ser efectives a partir de l’1 de gener de 2013, junt amb el nou Reglament Financer.

Janusz Lewandowski, comissari europeu de Programació Financera i Pressupost, ha declarat que “el nou reglament aporta millores significatives per a tots els beneficiaris dels fons de la UE. Hem aconseguit reduir la càrrega administrativa i això es tradueix en un accés més fàcil i en uns terminis més breus a l’hora d’obtenir el finançament del pressupost europeu. Les noves normes preparen el terreny per a un ús més eficaç dels recursos de la UE. Això és important per a tots els ciutadans europeus, perquè en temps de crisi el pressupost de la UE exerceix una funció essencial d’impulsar el creixement i l’ocupació. Fer més accessibles els fons de la UE i incrementar la responsabilitat dels que els gestionen és una de les meves tasques més importants”.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars