Hauser Rebel with a Cello, o com la música és el veritable centre de tot / Hauser o cómo la música es el verdadero centro de todo / Hauser Rebel with Cello or how the music is the real focus of all

d’octubre 11, 2023

Sant Jaume dels Domenys, 11 d'octubre de 2023

María Dolores García Martínez (esguarddedona)


Versión en Castellano

 English  Version
És fàcil fer avui la crònica del concert que ahir Hauser va oferir al Palau Sant Jordi a Barcelona, perquè tota l’aclaparadora personalitat que desprèn la posa al servei de la música, de qualsevol de las músiques que toqui, en aquest cas, una selecció de peces melòdiques i romàntiques com Caruso o com My Heart Will Go On (Titànic), d’altres èpiques com Now we are free (Gladiator), el títol principal de la sèrie Joc de Trons o  He’s a Pirate (Pirates del Carib), clàssiques però extremadament populars i ballables com el Vals núm. 2 de Dmitri Shostakovich, o Libertango de Astor Piazzolla; i la col·lecció de músiques de regust llatí, de les que et fan bellugar els peus i el cos, quasi sense que ho vulguis. La peculiaritat de Hauser és que de la mateixa manera que et commou quan toca música clàssica de la considerada més seriosa, també et commou quan toca la mena de música que conformava el concert. Que des de l’escenari (que per cert és el seu medi natural,  perquè es nota que si sent como a casa seva) demostra que la música és música, i que ha comprés que al llarg del dia i de la nostra vida necessitem moltes classes de música diferents, per això, encara que hom sigui una enamorada del música clàssica, s'agraeix que Hauser posi la mateixa passió i força  quan toca el concert per a violoncel i orquestra núm. 1 en Do Mayor de Joseph Haydn (per posar un exemple), o quan toca qualsevol altre classe música.

 


Un Concert mil·limetrat

Vist des d’en fora pot sembla que la pinta de trapella de Hauser equival a improvisació però la fluïdesa del concert i la interconnexió entre tots els músics són proves de tot el contrari, són proves de que darrera hi ha hores de planificació, d’assaigs, per cohesionar tota la complexitat que suposa oferir més de hora i mitja de música en un “in cresescendo” continu.

 


Un grup de músics de primera qualitat.

No puc deixar-vos referencia de tots perquè no disposo dels seus noms però si d’aquells que conec. No us puc donar els noms de la secció de corda, però si vaig reconèixer al menys una de la joves violoncel·listes  perquè va participar al concert a Budapest o en alguns enregistraments de vídeos tant de clàssica com de les músiques que conformen el repertori d’aquest concert.  És molt d’agrair que fos present un conjunt tant gran de músics,  perquè es nota que Hauser fa una aposta ferma per la música en directe.

(Actualització 16/10/23) 

Els noms de les intèrprets de la secció de corda:

@annasandoranna (violí)

Vas Grit Réka (violí)

Asztalos Dorottya (Violoncel)

Bordas Eszter (Violí)

Lakatos Dorka (Violí)

Salánki Teodóra 

Csenge Hérics (Violoncel)

Dušan Kranjc. Per mi el millor bateria actual. Ja en formava part del grup a 2 Cellos.

Lazaro Zumeta. Percussionista. Especialista en música llatina.

Nándi Balázs.  Teclats.

Zolbert. Saxo.

Aron Koos-Hutas. Trompeta.

Ádám Tóth. Guitarra.

Martin Gudics. Baix.


Un breu mostra del concert

Una alta mostra del concert 

 


La connexió amb el públic.

La connexió que Hauser estableix amb el púbic  -a qui tracta com a vells amics amb els que et veus sovint, que et coneixen i que saps que t’estimen i t’aprecien- és de complicitat: el públic és part del concert i forma part del desenvolupament del mateix.


Des de la bonhomia i des de la simpatia contagiosa que mostra no només Hauser, sinó tot el grup de genials músics que formen el seu conjunt - uns músics que es potencien uns als altres a l’escenari- fan de la música una vivència col·lectiva que el públic sent com a seva. 


Castellano

Hoy es muy fácil hacer la crónica del concierto que Hauser ofreció ayer en el Palau Sant Jordi de Barcelona, porque tota la arrolladora personalidad que desprende la pone al servició de la música, de cualquiera de las músicas que toca. En este caso una selección de piezas melódicas y románticas como Caruso o como My Herat Will Go On (Titánic), otras épicas como Now we are free (Gladiator), el título principal de la sèrie Joc de Trons o  He’s a Pirate (Pirates del Carib), clásicas pero a la vez muy populares y bailables como el Vals núm. 2 de Dmitri Shostakovich, o Libertango de Astor Piazzolla; y una colección de músicas de sabor latino, de las que hacen que mover los pies para seguir el ritmo, aunque no quieras. La peculiaridad de Hauser es que de la misma forma que te conmueve cuando toca música clásica también te mueve, te llega e incluso de conmueve,  cuando toca cualquier otro tipo de música, como la que conformaba el repertorio anoche.

Desde el escenario (que es su medio natural porque se nota que siente como en su propia casa) demuestra que la música es música, y que ha entendido que a lo largo del día y de nuestra vida, necesitamos muchas clases de música diferente, por eso, aunque yo sea una  enamorada de la música clásica, agradezco que Hauser ponga la misma pasión y fuerza cuando toca el concierto de violonchelo y orquesta núm. 1 en Do Mayor de Joseph Hayden (por poner un ejemplo) o cuando toca cualquier otra clase de música.

Un concierto milimétrico.

Visto des de fuera puede parecer que la pinta de travieso de Hauser equivale a improvisación, pero la manera en que fluye el concierto y la interconexión entre todos músicos prueba lo contrario, indican horas de planificación y de ensayos para cohesionar toda la complejidad que supone ofrecer más de hora y media de música en un “in crescendo” continuo.

 

Un grupo de músicos de primera calidad.

No puedo dejar referencia de los nombres de todos los componentes porque algunos no los conozco. Es el caso de la sección de cuerda, si bien reconocí al menos una de las jóvenes chelistas porque participó en el concierto de Budapest y en varios vídeos tanto de música clásica y los correspondientes a las músicas que conformaban el concierto de ayer. Es de agradecer la presencia de tantos músicos en el escenario, porque se nota que Hauser ha hecho una apuesta firme por la música en directo.

(Actualitzación 16/10/23) 

Los nombres de las intérpretes de la sección de cuerda:

@annasandoranna (violín)

Vas Grit Réka (violín)

Asztalos Dorottya (Violonchelo)

Bordas Eszter (Violín)

Lakatos Dorka (Violín)

Salánki Teodóra 

Csenge Hérics (Violonchelo)Dušan Kranjc. Para mi gusto es el mejor bateria actual. Formava parte de 2 Cellos.

Lazaro Zumeta. Percusionista. Especialista en música latina.

Nándi Balázs.  Teclados.

Zolbert. Saxo.

Aron Koos-Hutas. Trompeta.

Ádám Tóth. Guitarra.

Martin Gudics. Bajo.

 

La conexión con el público.

La conexión que Hauser establece con el público –a quien trata como viejos amigos a los que ves a menudo, que te conocen y que sabes que te quieren y aprecian –es de complicidad: el público es parte del concierto, forma parte del desarrollo del mismo.

Desde la bonhomía y desde la simpatía contagiosa que muestra no solo Hauser sino todo el grupo de geniales músicos que forma su conjunto –unos músicos que se potencian unos a otros en el escenario– hacen que la música sea una vivencia colectiva que el público siente como propia.  


English

Today it is very easy to chronicle the concert that Hauser gave yesterday at the Palau Sant Jordi in Barcelona, because he puts all the overwhelming personality he exudes at the service of the music, any of the music he performs. In this case, a selection of melodic and romantic pieces such as Caruso or My Herat Will Go On (Titanic), other epic pieces such as Now we are free (Gladiator), the main title of the series Joc de Trons or He's a Pirate (Pirates of the Caribbean), classics but at the same time very popular and danceable such as Waltz no. 2 by Dmitri Shostakov, or Astor Piazzolla's Libertango; and a collection of music with a Latin flavour, the kind that makes you move your feet to follow the rhythm, even if you don't want to. Hauser's peculiarity is that, just as he moves you when he plays classical music, he also moves you, touches you and even moves you, when he plays any other kind of music, like last night's repertoire.

 

From the stage (which is his natural environment because he seems to feel at home) he demonstrates that music is music and that he has understood that throughout the day and throughout our lives we need many types of music. So, although I am a classical music lover, I appreciate that Hauser puts the same passion and strength when he plays Joseph Hayden's C Major Cello Concerto No. 1 (for example) or when he plays any other kind of music.

Seen from the outside it may seem that Hauser's playful appearance is tantamount to improvisation, but the way the concert flows and the interconnection between all the musicians proves otherwise, indicating hours of planning and rehearsal to bring together all the complexity of delivering more than an hour and a half of music in a continuous crescendo.


A group of musicians of great quality.

I can't give the names of all the members because I don't know some of them. This is the case of the string section, although I recognised at least one of the young cellists because she participated in the Budapest concert and in several videos both of classical music and of the music that made up yesterday's concert.  The presence of so many musicians on stage is appreciated because it is clear that Hauser has made a firm commitment to live music.


(Update October 16, 2023 ) 

The names of the string section performers.

@annasandoranna (violinist)

Vas Grit Réka (violinist)

Asztalos Dorottya (cellit)

Bordas Eszter (violinist )

Lakatos Dorka (violinist)

Salánki Teodóra 

Csenge Hérics (cellit)


Dušan Kranjc. For my taste, he is the best drummer today. He was part of 2 Cellos.

Lázaro Zumeta. Percussionist. Specialist in Latin music.

Nándi Balázs. Keyboards.

Zolbert. Saxophone.

Aron Koos-Hutas. Trumpet.

Ádám Tóth. Guitar.

Martin Gudics. Bass.

 

 

The connection with the audience.

The connection that Hauser establishes with the audience - whom he treats like old friends whom you see often, who know you and who you know love and appreciate you - is one of complicity: the audience is part of the concert, is part of the development of the concert itself.

From the kindness and contagious sympathy shown not only by Hauser but by the whole group of brilliant musicians who make up his ensemble - musicians who empower each other on stage- they make the music a collective experience that the audience feels as if it were their own.You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars