Sima del Elefante (Atapuerca) Les evidències humanes més antigues d'Europa. Conferència de Rosa Huguet Pamies / Sima del Elefante (Atapuerca): Las evidencias humanas más antiguas de Europa. Conferencia de Rosa Huguet Pamies /Sima del Elefante (Atapuerca): The oldest human evidence in Europe. Lecture by Rosa Huguet Pamies

d’octubre 23, 2023

Sant Jaume dels Domenys, 23 d'octubre de 2023
María Dolores García Martínez (esguarddedona)


Versión en Castellano
English versionRosa Huguet Pamies i Genís Ruiz qui va presentar l'acte

El passat any de nou Atapuerca va ocupar la capçaleres dels diaris per una nova troballa que situava l’horitzó de de l’existència dels humans a Europa en un període entre els 1.200.000 anys i els 1.500.00 anys (la datació exacta encara no s’ha pogut establir). A més era una troballa que per les seves característiques – un maxil·lar y part del pòmul –  permetrà crear una imatge de com era el rostre d’aquest humà. Va ser la segona gran troballa de restes fòsils humanes en la Sima del Elefante,  perquè el 2007 s’havia trobat una mandíbula datada amb una antiguitat de 1.200.000 anys;  la trobada el passat estiu estava situada en un estrat inferior i més antic.

La persona corresponsable d’aquesta excavació i que ha treballat en ella des de fa vint-i-cinc anys és la doctora Rosa Huguet Pamies, i va visitar Sant Jaume dels Domenys, el passat divendres dia 20 per oferir a la Societat Cultural i Recreativa la conferència “Sima del Elefante (Atapuerca”: les evidències humanes més antigues d’Europa”.  Una conferència interessant i amena que va donar peu a poder gaudir en futures oportunitats de la seva presència per anar ampliant el coneixement dels assistents sobre un conjunt de jaciments que prometen seguir sent un focus científic excepcional. Afegir que va convidar a  tothom que vulgui a visitar un estiu les excavacions perquè l’experiència es inoblidable.La importància científica d'Atapuerca

El conjunt de troballes realitzades als diferents jaciments d’Atapuerca han canviat les teories sobre l’ocupació humana a Europa; també ha cambiat les teoríes sobre l'evolució humana i cada dia reforça més l’evidència que hi havia grups amb nombrosos individus que van reeixir al llarg de milenis.

Atapuerca és un cas únic per la quantitat de restes d'ossos human trobats, però també per les restes animals i de pol·len, cosa que permet als investigadors conèixer com devia ser el paisatge i el clima en els diferents períodes. Pot sorprendre però a la Sima del Elefante han trobat, a més de restes d’elefant, restes d’hipopotam, de castors, de salmons o de rinoceront.

Atapuerca: un conjunt de jacimients descobert per casualitat

Descobrir aquest sorprenent tresor que és Atapuerrca va ser conseqüència d’haver obert una trinxera per fer un ferrocarril miner que va partir en dos la Serralada d'Atapuerca i va deixar al descobert un conjunt de coves en un terreny càrstic; les cavitats de les coves estaven plenes d'argil·la com a conseqüència de l'arrossegament i plujes i dels canvis freàtics, al llarg de milenis i milenis. 

Hem sentit molt parlar d'Atapuerca i de diferents noms que corresponen a alguns dels seus jacimientos on s'han anat trobant diversos fòsils que ajuden a aclarir l'evolución humana i que ha donat com a resultat tenir a dia d'avui una nova catalogació on apareix l'Homo Antecessor, arran les troballes al jacimient de la Gran Dolina, amb una antiguitat de uns 850.000 anys. Tot apunta que encara en sentirem parlar més en el futur. Resta encara molt per descobrir!
Plànol de la trinxera del ferrocarril a Atapuerca. Autor José Manuel Benito. Domini públic. 

Alguns noms propis. 

El 1976 el paleontòleg Emiliano Aguirre Enriquez va iniciar les excavacions, quan ningú albirava que podien contenir; ell va esdevenir el primer director del conjunt del projecte Atapuerca; el van succeir com a co-directors Juan  Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro, i Eudald Carbonell

Més informació sobre le projecte AtapuercaCastellano

El año pasado Atapuerca ocupó de nuevo las cabeceras de los diarios por un nuevo descubrimiento que situaba el horizonte de la existencia de los humanos en Europa en un periodo de entre 1.200.000 años y 1.500.000 años (la datación exacta aún no se ha podido establecer). Además, era un hallazgo que por sus características – un maxilar y un pómulo – permitirá crear una imagen de ese rostro.  Era el segundo gran descubrimiento de fósiles humanos en la Sima del Elefante, porque el año 2007 se encontró una mandíbula que se dató con una antigüedad de 1.200.000 años; el descubrimiento del pasado verano se encontraba en un estrato inferior y más antiguo.

La persona corresponsable de esta excavación, que ha trabajado en ella desde hace veinticinco años es la doctora Rosa Huguet Pamies, quien visitó Sant Jaume dels Domenys el pasado viernes día 20, para ofrecer en la Societat Cultural i Recreativa la conferencia que da título a esta post. Una conferencia interesante y amena que dio pie a poder disfrutar en futuras oportunidades de su presencia para ir ampliando el conocimiento sobre un conjunto de yacimientos que prometen seguir siendo un foco científico excepcional. Añadir que animó a todos aquellos que deseen visitar las excavaciones a que se decidan a hacerlo, porque es una experiencia inolvidable.

 

La importancia científica de Atapuerca

El conjunto de hallazgos en los diferentes yacimientos de Atapuerca han cambiado las teorías de la ocupación humana en Europa;  también  ha cambiado las teorías sobre la evolución humana y cada día refuerza más la evidencia de que había grupos de numerosos individuos que sobrevivieron con éxito y de manera continuada.

Atapuerca es un caso único por la cantidad de huesos humanos encontrados, pero también los restos de animales y de polen, cosa que permite a los investigadores conocer como debía ser el paisaje y el clima en los diferentes períodos. Puede parecer sorprendente pero en la Sima del Elefante se han encontrado restos, además de los de elefante, de hipopótamo, de castores, de salmones o de rinocerontes.

Atapuerca: un conjunto de yacimientos

Descubrir el sorprendente tesoro que es el conjunto de Atapuerca fue casual. Al abrir la trinchera para el ferrocarril minero se partió en dos la sierra de Atapuerca y dejó al descubierto parte del entramado de cuevas, (en un terreno cárstico) que estaban rellenas de arcilla por el arrastre de las aguas de lluvia o de los cambios freáticos, a lo largo de milenios y milenios. En ese relleno se encontraba el secreto del origen de los primeros europeos.

Hemos odio hablar mucho de Atapuerca y de los diferentes nombres que corresponden a algunos de sus yacimientos en los que se han encontrado diversos fósiles que ayudan a aclarar la evolución humana y que ha dado como resultado tener hoy en día una nueva catalogación en la que aparece el Homo Antecessor, a raíz de los hallazgos realizado en el yacimiento Gran Dolina, con una antigüedad de aproximadamente 850.000 años. Todo apunta que seguiremos oyendo hablar muchas otras veces de Atapuerca. Hay mucho aún por descubrir!

Algunos nombres propios

En 1976 el paleongólogo Emiliano Aguirre Enriquez inicio las excavaciones y fue nombrada primer director, le sucedieron como codirectores  Juan  Luis ArsuagaJosé María Bermúdez de Castro, i Eudald Carbonell

Más información sobre Atapuerca


English

The big scientific importance of Atapuerca.

The human bones found in the different Atapuerca sites have changed the theories of the origin of human occupation in Europe as well as the evolution of the human species. Today, with the findings of 2007 and 2022 in the Sima del Elefante, the horizon of human occupation of Europe is between 1,200,000 years and 1,500,000 years.

The jaw remains found in 2022 will also allow us to create an image of what the face they belonged to looked like.

Dr. Rosa Huguet Pamies is co-responsible for the Sima del Elefante site, where she has worked for twenty-five years.

In a gesture of great generosity, she moved last Friday to a small town in Baix Penedès, Sant Jaume dels Domenys, to offer the conference that gives the title to this post at the Cultural and Recreational Society.

The lecture was interesting and amusing and opened new possibilities for future conferences. Also, she encouraged all the presents to go to Atapuerca and live the experience in the first person.

The human bones findings have been found in different places of Atapuerca, in no one other place in Europe has they been found so quantity and over such a long time period. For instance, Homo Antecessor was found at the site Gran Dolina and it is dated approximately 850.000 years and changed the theories of human evolution.

In addition, large quantities of animal bones were found in Atapuerca. In the Sima of Elefant, of course, they found elephant bones, but also rhinoceros, hippo, salmon, etc. They also found vegetable pollen, and with all this information they could explain what kind of weather and landscapes these places had during the human occupation over hundreds of thousands of years.

One of the most important theories that were proved is that many humans lived for a very long period and survived successfully. It is impossible to understand why we have today such a quantity of rest if there were only a few people and they didn't have success for living.


The Atapuerca sites were discovered by chance

Towards the end of the 19th century, a trench was made for a mining railway to pass through.

This revealed the caves. They were filled with clay due to the washing away of rains and phreatic changes that occurred over hundreds of thousands of years.

In 1976, paleontologist Emiliano Aguirre Enriquez began excavations, when no one imagined what it contained; He was the first director of the entire Atapuerca project. He was succeeded as co-directors by: Juan Luis Arsuaga, José María Bermúndez de Castro and Eudald Carbonell.


More information about Atapuerca


You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars