Un museu obert i compromès amb l’educació: Els recursos didàctics per a l’ensenyament del Museu Pau Casals / Un museo abierto i comprometido con la educación: Los recursos didácticos del Museu Pau Casals / An open museum committed to education: The educational resources of the Museu Pau Casals

d’octubre 06, 2022

María Dolores García Martínez
06 10 2022

Dins el Mes Pau Casals 2022

 


https://www.instagram.com/p/CjY1GgNKuwb/

Aquest passat dimecres i seguint la programació del Mes Pau Casals 2022 Núria Ballester, Directora del Museu Pau Casals ens ha ofert una conferència interessantíssima que no fa més que confirmar la vitalitat i el compromís cultural, educatiu i social que manté el museu.

Tot i que el projecte educatiu del Museu Pau Casals ja existia, encara s’ha vist intensificat en aquesta reforma. La funció principal del museu a més de preservar i difondre la música és contribuir cada vegada més – com és ja una tendència cada cop més arrelada en els museus – a una oferta educativa activa on l’eix vertebrador és la figura de Pau Casals i l’objectiu és posar a disposició de les escoles projectes i recursos para l’educació musical, artística i en valors; tot plegat per oferir un ventall de possibilitats en formació destinades a diferents edats per facilitar, seguint la idea de Wagensberg[1], que el museu sigui una eina pel canvi individual i de retruc pel canvi social.  Tot plegat amb el convenciment que el futur dels museus es troba a l’educació.

El museu ofereix com activitats, a tall d’exemple: visites guiades a càrrec de Schola Didactica Activa, activitats i tallers dirigits i produïts per la violoncel·lista Laura Folch, així com concerts educatius de la mà dels solistes de Camerata XXI en combinació amb l’Auditori Pau Casals.  També una línia denominada “Museu i Escola”, es tracta de projectes on s’incorporen centres educatius per realitzar treballs d’investigació i recerca a partir un tema que es planteja a l’aula i que es treballa de manera transversal. Són projectes que solen tenir un mínim de tres mesos de durada i en els quals el museu assessora i en complicitat amb l’escola contribueix a desenvolupar.

En breus dies el Museu presentarà la seva nova web on es recollirà tota la oferta de projectes, activitats i recursos educatius que posa a disposició de les escoles.

El resultat de la darrera renovació

Cal recordar que els passats mesos es va realitzar una renovació del museu, amb l’objectiu de fer encara més palès el missatge de Pau Casals, no només en l’àmbit musical sinó també en la vessant humana, en el llegat humanista i de pau del Mestre. Acabada la renovació del museu, tant en aspectes arquitectònics como del contingut, el resultat confirma que es tracta d’un objectiu assolit. De tal manera que tot qui el visiti pot sentir-se més integrat en les vivències humanes i musicals de Casals.  

Manté el museu un gran nombre de propostes per a tota mena de públics, com ara el “Taller monogràfic música i emocions – Un viatge emocional, les Suites de Bach per a violoncel” que tindrà lloc aquest proper dissabte, i pel qual cal inscripció prèvia. (https://www.paucasals.org/activitat/monografic-musica-i-emocions-les-suites-de-bach-musica-i-emocions/)

Podeu consultar l’agenda d’activitats en aquest enllaç: https://www.paucasals.org/activitats-museu/

Per acabar una frase de Pau Casals que demostra fins quin es troba arrenglerat amb el pensament del Mestre el compromís educatiu del Museu Pau Casals: Heu de treballar – tots hem de treballar – per fer un món digne per als infants.  

Els actes del Mes Pau Casals estan organitzats per l’Associació Musical Pau Casals en conveni amb l’Ajuntament del Vendrell, amb el suport i col·laboració de Fundació Pau Casals, Radio Televisió El Vendrell, Casa Nadiua Pau Casals, Associació Joan Manén, Òmnium Cultural, l’Escola Municipal de Música Pau Casals i la Biblioteca Pública Terra Baixa.

 


Un museo abierto i comprometido con la educación: Los recursos didácticos del Museu Pau Casals   

Mes Pau Casals 2022

 

Siguiendo la programación del Mes Pau Casals 2022, este pasado miércoles Núria Ballester, Directora del Museu Pau Casals nos ha ofrecido una conferencia interesantísima que confirma la vitalidad y el compromiso cultural, educativo y social del museo.

El proyecto educativo del Museu Pau Casals ya existía, pero se ha intensificado. La función principal del museo es, además de preservar y difundir la música, contribuir cada vez más – como ya es una tendencia cada vez más arraigada en los museos – con una oferta educativa que tiene como eje vertebrador la figura de Pau Casals y como objetivo poner a disposición de las escuelas proyectos y recursos para la educación musical, artística y en valores; ofreciendo un abanico de posibilidades en formación pensadas para diferentes edades para facilitar,  siguiendo la idea de Wagensberg[2], que el museo sea un instrumento de cambio individual y en consecuencia de cambio social. Una filosofía que pone de manifiesto el convencimiento de que el futuro de los museos está inexorablemente ligado a la educación.

El museo ofrece como actividades, entre otras muchas, visitas guiadas realizadas por Schola Didactica Activa, actividades y talleres dirigidos y producidos por la violoncelista Laura Folch, así como conciertos educativos de la mano de los solistas de Camerata XXI en combinación con el Auditori Pau Casals. También ofrecen una línea denominada “Museo y Escuela”, se trata de proyectos en los que se incorporan centros educativos para realizar trabajos de investigación a partir de un tema que se plantea en el aula; se trabajan de manera transversal. Son proyectos que suelen durar un mínimo de tres meses y en los cuales el museo asesora y, en complicidad con la escuela, contribuye a su desarrollo.

En breves días el museo presentará su nueva web en la que recogerá toda la oferta de proyectos, actividades y recursos educativos que pone a disposición de las escuelas.

El resultado de la última renovación

Hay que recordar que en los pasados meses el museo realizó una renovación con el objetivo de hacer más evidente el mensaje de Pau Casals, no solo en el ámbito musical, también en su faceta humana, en el legado humanista y de paz del Maestro. Una vez acabada la renovación, tanto en aspectos arquitectónicos como de contenido, los resultados ponen en evidencia que el objetivo se ha alcanzado. Quien visite el museo podrá sentirse más integrado en las experiencias humanas y musicales de Pau Casals.  

Mantiene el museo un gran número de propuestas para todo tipo de públicos, como por ejemplo el “Taller monográfico música y emociones – Un viaje emocional, las Suites de Bach para violoncelo” que tendrá luchar el próximo sábado, para asistir al mismo hay que realizar reserva previa  (https://www.paucasals.org/activitat/monografic-musica-i-emocions-les-suites-de-bach-musica-i-emocions/)

Para consultar la agenda de actividades seguir el enlace: https://www.paucasals.org/activitats-museu/

Para acabar, recordar una frase de Pau Casals que demuestra hasta que punto responde al pensamiento del Maestro el compromiso educativo del Museu Pau Casals: Habéis de trabajar – todos hemos de trabajar – para construir un mundo digno para la infancia.

Los actos del Mes Pau Casals están organizados por la Associació Musical Pau Caslas, en convenio con el Ajuntament del Vendrell, y con el apoyo y colaboración de la Fundació Pau Casals, Radio Televisió El Vendrell, Casa Nadiua Pau Casals, Associació Joan Manén, Òmnium Cultural, Escola Municipal de Música Pau Casals y la Biblioteca Pública Terra Baixa.

 

An open museum committed to education: The educational resources of the Museu Pau Casals

Month Pau Casals 2022

This past Wednesday Núria Ballester, Director of Pau Casals Museum, offered us a very interesting conference into the programming of Pau Casals Month 2022. In her lecture, Núria Ballester confirmed the vitality and cultural, educational, and social commitment of the museum.

The museum already had an educational project, but now it has been intensified. The main function of the museum of course is preserving and spreading music but also contributing to the educational offer. The idea to become important educational elements is every day more usual in museums. (All this structure follows the idea of Wagensberg[3], about the museum must be an instrument of individual change and consequently of social change). In this case, the figure of Pau Casals is the axis of the educational offer. The objective is to make available to the school different projects and resources for musical, artistic, and values education.  The museum offers a range of possibilities designed for different ages.  The museum show with this philosophy his conviction about the future of museums is inevitably linked to education.

 

The activities of the museum: among many others, guided tours conducted by Schola Didactica, activities and workshops directed and produced by the cellist Laura Fold, as well as educational concerts by the soloists of Camerata XXI in combination with the Auditori Pau Casals. Another option for activities is the line “Museum and School”. In this case, the projects are developed in educational centers to research work based on a topic that arises in the classroom. They work crosswise. Usually, this kind of project has a during of a minimum of three months; the museum advises and contributes to its development, in complicity with the school.

In a few days, the museum will present its new website which will offer a collection of all the projects, activities, and educational resources available to schools.

The results of the last renovation

Some months ago, the museum has undergone a renovation with the aim of making Pau Casals’s message more evident, not only in the musical field but also in his human facet, in the humanist and peace legacy of the Maestro. Once the renovation is finished, in architectural and content aspects the results show that the objective has been achieved. Whoever visits the museum will be able to feel more integrated into the human and musical experiences of Pau Casals.

The museum maintains many proposals for all types of audiences, for instance, this next Saturday, the “Monographic music and emotions workshop – An emotional journey, The Bach Suites for cello”. (To attend it you have to do advance reservation: https://www.paucasals.org/activitat/monografic-musica-i-emocions-les-suites-de-bach-musica-i-emocions/

To check the agenda of activities follow the link: https://www.paucasals.org/activitats-museu/

Pau Casals said: You have work – we all have to work – to build a world worthy of the children; the educational commitment, and the rest of the cultural activities for all kinds of publics of the Museu Pau Casals shows this idea is present in its proposals.

 

The acts of the Pau Casals Month are organized by the Pau Casals Musical Association (Associació Musical Pau Casals) in agreement with the Vendrell City Council (Ajuntament del Vendrell), with the support and collaboration of the Pau Casals Foundation (Fundació Pau Casals), Radio Televisió El Vendrell, Casa Nadiua Pau Casals, Joan Manén Association (Associació Joan Manén), Òmnium Cultural, the Pau Casals Municipal School of Music (Escola Municipal de Música Pau Casals) and the Terra Baixa Public Library (Biblioteca Pública Terra Baixa).[1] Jorge Wagensberg (Barcelona 1948 – 2018) va ser pioner en la divulgació i museografia científica.  Enllaç al seu obituari publicat al Museu de Ciències Naturals de Barcelona https://museuciencies.cat/jorge-wagensberg-barcelona-1948-2018/

Podeu llegir en anglès l’article sobre “El museu “total”, com a eina de canvi social” publicat el 2005 per Wagensbert en aquest enllaç https://www.researchgate.net/publication/7099973_The_total_museum_a_tool_for_social_change

[2] Jorge Wagensberg (Barcelona 1948 – 2018) fue pionero en la divulgación y museografia científica. Enlace con su obituario publicado en Museo de las Ciencias Naturales de Barcelona  https://museuciencies.cat/jorge-wagensberg-barcelona-1948-2018/

Podéis leer en inglés el articulo “El museu “total”, como instrumento de cambio social” publicado el 2005 por Wagensbert en este enlace https://www.researchgate.net/publication/7099973_The_total_museum_a_tool_for_social_change

 

[3] Jorge Wagensberg (Barcelona 1948 – 2018) was a pioneer in scientific popularizer and museography. Link to his obituary published in the Museum of Natural Sciences of Barcelona https://museuciencies.cat/jorge-wagensberg-barcelona-1948-2018/

You can read in English the article “The “total” museum, as an instrument for social change” published in 2005 by Wagensbert at this link https://www.researchgate.net/publication/7099973_The_total_museum_a_tool_for_social_change

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars