Novetats en la deducció a l'Impost de Societat i a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per donatius a associacions declarades d'utilitat pública i fundacions en règim fiscal del títol II de la Llei 49/2002 (Règim fiscal d'entitats sense finalitats lucratives i d'incentius al mecenatge )

de setembre 23, 2016



Per la declaració que s'haurà de fer el 2017 (corresponent a l'exercici  2016) tant les persones físiques com les empreses que hagin fet donatius a institucions  sense ànim de lucre tindran una major deducció .

Persones físiques
Així per exemple una persona física que hagi donat 200 € durant l'any 2016 tindrà dret a les següents deduccions.
Primers 150 €  dret de deducció 75 %ç
Diferència: 50 €  - Si ha fet donació més de tres anys consecutius genera un dret de deducció del 35 %
Diferència : 50 € - Si no ha fet donació més de tres anys consecutius genera un dret de deducció del 30 %

És a dir, les donacions de fins a 150 € tenen dret a una deducció de 75%
Les donacions que superin els 150 €: el primers 150 € = 75 %, la diferència fins el total de la donació tindrà dret a un 30% o un 35% en funció del nombre d'anys anteriors en que s'han fet també donacions.

Pel que fa a les empreses:
Les donacions generen un dret de deducció del 35 %
Si ha donat més de tres anys consecutius el dret de deducció puja i s'aplica a tota la quantitat un 40%

Altres variables que cal tenir presents:
S'ha de tenir present però que existeix un límit sobre la deducció total aplicable, aquesta no pot superar el 10% de la base liquidable de l'impost corresponent, de tal manera que, encara que el dret de deducció pugui ser superior, aquest quedarà reduït a un màxim del 10% de la base liquidable.

Què vol dir haver donat tres anys consecutius?
Quant a  com s'ha d'interpretar el concepte de donació per tres anys consecutius, s'entén que la persona o empresa ha fet la donació de l'any fiscal que està declarant i altres tres anys més immediatament anterior , i que , a més a més, els imports donats durant el quatre exercicis han sigut iguals o s'han anat incrementant any rere any.

Aquestes deduccions no són aplicables en el cas de les declaracions que s'efectuen a  Navarra i el País Basc.

Finalment recordar que a efectes fiscals no tenen el mateix tractament els donatius a entitats sense finalitat lucratives (que donen dret a deducció) i els donatius o aportacions a les entitat sense ànim de lucre, ja que en aquests darrers casos no se genera cap dret de deducció.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars