UE: Més de 2000 productes perillosos, quasi tots roba i joguines, la majoria provinents de la Xina, detectats durant l'any 2015

d’abril 25, 2016

Protecció dels consumidors europeus: les joguines i les peces de vestir encapçalen la llista de productes perillosos detectats el 2015. Els riscos més freqüents són el químic i el de lesions. 

Quins productes presenten riscos?
El 2015 les dues principals categories de productes en què vam haver de prendre mesures correctores són les joguines(27 %) i les peces de vestir, els productes tèxtils i els articles de moda (17 %). Aquestes ja van ser les categories de productes més notificades l’any anterior. I el risc que va ser notificat amb més freqüència el 2015 (25 % del total) va ser el risc químic, seguit del risc de lesions (22 %).
Els riscos químics més freqüentment notificats el 2015 tenen a veure amb productes com ara joies de fantasia, metalls pesats nocius, com ara el níquel o el plom, i joguines que contenien ftalats (productes per ablanir els plàstics que poden causar problemes de fertilitat).
D’on provenen?
El 62 % dels productes perillosos que es notifiquen provenen de la Xina, que continua sent el principal país d’origen de la majoria de productes que figuren en el sistema d’alerta. Val a dir també que la UE n’és l’importador més important.
La col·laboració amb les autoritats xineses continua sent prioritària per a la Unió Europea i es duu a terme mitjançant el mecanisme del sistema d’alerta ràpida aplicat a la Xina: cada notificació referent a un producte d’origen xinès s’envia a les autoritats xineses perquè siguin elles les que resolguin la qüestió directament amb el fabricant o amb l’exportador sempre, és clar, que els puguin localitzar.
Fins ara la Xina ha atès un total de 11 540 notificacions i ha pres mesures correctores en 3 748 casos tot i que sovint encara és difícil de localitzar l’origen del producte.
La comissària Jourová visitarà la Xina el proper mes juny per parlar de la seguretat dels productes amb els seus homòlegs xinesos.

La Comissió Europea publica avui un seguit de dades que demostren que el 2015 més de 2 000 productes perillosos van activar les alertes a tot Europa. La Comissió, els Estats membres de la UE i les empreses col·laboren per garantir que els béns de consum que no complexin les normes de seguretat siguin exclosos del mercat europeu. Ara, però, hem de fer front al percentatge cada vegada més gran de productes que els consumidors compren per Internet fora de la UE.
«El sistema d’alerta ràpida ajuda a coordinar amb rapidesa la reacció de les administracions nacionals responsables de la protecció dels consumidors per tal de retirar del mercat europeu els productes perillosos. Actualment, se’ns plantegen un parell de reptes: les vendes per Internet, que fan arribar directament per correu postal els productes al domicili dels consumidors, i la forta presència de productes xinesos que ha detectat en el mercat el sistema d’alerta ràpida. El mes de juny em desplaçaré a la Xina per aprofundir la col·laboració amb les autoritats xineses en matèria de seguretat dels productes», ha declarat avui la comissària europea de Justícia, Consumidors i Igualtat de Gènere, Věra Jourová.

El 2015 es van enregistrar 2 072 alertes i es van produir 2 745 actuacions de seguiment. De seguida que un Estat membre posa una notificació en el sistema d’alerta ràpida, la resta d’Estats membres poden detectar immediatament el producte en el seu mercat i retirar-lo si cal.
Actualment, ja compren productes per Internet més del 65 % dels europeus i entre el 2006 i el 2015 el nombre d’aquesta mena de consumidors ha crescut un 27 %. Ara el nou repte és haver de fer front a les compres per Internet, que fan arribar per correu postal als nostres domicilis productes provinents de fora de la UE que no han estat sotmesos a cap control de seguretat.
La Comissió està treballant per millorar el sistema d’alerta ràpida per incloure-hi aquesta mena de compres. Ja havíem pogut comprovar com n’era de positiva la col·laboració entre el personal de duanes i els webs de venda per Internet i, per tant, a partir d’ara les vendes per Internet passaran definitivament a formar part dels plans internacionals dissenyats per vetllar per la seguretat dels productes.

Rerefons
Des del 2003 el sistema d’alerta ràpida garanteix que la informació sobre els productes perillosos no alimentaris retirats del mercat en qualsevol part d’Europa es distribueixi ràpidament entre els Estats membres i la Comissió Europea. D’aquesta manera, les actuacions de seguiment com ara la prohibició o la suspensió de la venda, la retirada o la denegació de la importació del producte per part de les autoritats duaneres s’engeguen alhora a tota la UE.
Actualment, participen en el sistema trenta-i-un països: els Estats membres de la UE, Islàndia, Liechtenstein i Noruega. El sistema d’alerta ràpida funciona gràcies a la col·laboració diària i permanent de tots els Estats membres.

Ampliació de la informació que ofereix de la nota de premsa de la Comissió Europea. 
Aquesta nota de premsa ha estat publicada avui per la Comissió Europea. En ella s'avisa de l'existència d'uns productes que no compleixen les garanties de seguretat exigibles perquè no s'han produït dins les normes que garanteixen el seu ús sense risc i de la seva detecció mitjançant un sistema que es va implantar l'any 2003 per avisar quan es localitza un producte perillós que s'està distribuint comercialment. Això no vol dir que el producte hagi entrat il·legalment,  sinó que en la seva fabricació no s'ha tingut present el risc que suposa pel consumidor, i evidentment tampoc el risc que pateix l'obrer o obrera que ho ha produït; i tal com explica la nota de premsa, la UE avisa a Xina qui s'ha d'encarregar de corretgir aquesta situació de risc en la confecció del producte en qüestió.  

A Europa s'exigeix a les empreses que produeixen als països europeus el compliment d'una legislació de seguretat tant en la utilització de productes químics per garantia i protecció dels consumidors així com en la seguretat dels treballadors i treballadores que no es demanen en els països on avui es produeix la major part dels productes destinats a vestit, calçat, etc.  

Cal entendre que quan un producte es produeix al nostre país, a l'empresa productora se li exigeix que compleixi la legislació i les normes de seguretat en la utilització de productes per tal de garantir la seguretat en el consum, però que en països emergent com ara Xina, país d'origen de la major part dels productes perillosos detectats, aquestes obligacions no existeixen en la mateixa mesura ni en la mateixa intensitat que s'exigeix al nostre territori o en la majoria de països europeus i occidentals.

Al nostre país o en general en els països europeus existeixen normes per prevenir riscos tant pel consumidor com pel treballador, així com també en relació al tractament posterior que han de tenir certs productes químics per evitar la contaminació de la terra i les aigües un cop surten de les fàbriques. Tot aquest conjunt d'exigències que han de complir les empreses que produeixen en el nostre país o en els països europeus, no existeixen en els països que avui dia produeixen la major part de productes com ara vestits, sabates o joguines.  

Aquesta falta d'exigència de responsabilitat social de les empreses productores que treballen en països com ara la Xina o Bangladesh comporta que el productes siguin més econòmics de cost, però tinguin una càrrega negativa quant a la seguretat del treballadors que els fan i també, com es veu en aquesta nota de premsa també poden arribar a comportar un risc pels consumidors.

Aquestes situacions encara s'agreugen més quan les compres són per Internet, ja que la tramesa sol ser  directa sense que estiguin els productes situats en cap país de la UE, i per tant no s'hagi pogut fer cap mena de control previ a la distribució.

Sobre els sistemes i maneres en que s'està confeccionant la roba o les sabates o productes de cuir, etc. hi ha hagut molts estudis editats per diverses entitats per ajudar a prendre consciència de la realitat  que existeix en aquesta mena de producció.

Enllaç  al cercador d'alertes ràpides de la UE on es poden consultar els productes que s'han trobat com a perillosos:

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/main/?event=main.search

Aquests enllaços ofereixen alguna informació complementaria sobre aquestes maneres de produir la roba, sabates, joguines, etc. que cada dia es consumeixen en el nostre país, sovint sense tenir una idea clara de quin és el procés de fabricació. You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars