Presentació del llibre "Notes històriques sobre Cal Berger-Balaguer" (Català / Castellano / English)

de setembre 22, 2022

María Dolores García Martínez
22 09 2022
La casa Elies Valero de Vilafranca del Penedès, coneguda com Cal Berger-Balaguer és un edifici modernista –iniciat el 1910, obra dels arquitectes Santiago Güell i Grau i Marcel·lià Coquillat i Llofriu– que el 1978  va ser adquirit per l’antiga Caixa d’Estalvis del Penedès per convertir-lo en un espai dedicat a la cultura al servei de la ciutat. Avui és la Fundació Especial Pinnae la propietària i l’edifici és una de les mostres més evidents de la bona adequació d’un patrimoni immoble a una utilitat ben diferent a la que li va veure néixer (casa particular) esdevenint un equipament al servei de les empreses, institucions i associacions culturals, amb un auditori, sales de reunió i sala d’exposicions,  a la vegada que han sigut preservats aspectes tan valuosos com la seva estructura arquitectònica, els vitralls de Joan Vila i Grau, els esgrafiats que mostren un skyline  dominat pel campanar de Santa Maria, mobles, llums, o la magnífica escala principal.

El llibre és  interessant i amè a parts iguales, com solen ser les obres de Joan Solé Bordes, el seu autor, qui és també garantia de la qualitat de la investigació que li ha permès posar al nostre abast un retrat de la Vilafranca –aquella senyora Vila de la que ens parlava Mossèn Trens en les seves obres, tal com ha citat Joan Solé durant la seva intervenció – des de finals del segle XIX.  

La presentació ha comptat amb la participació de Raimon Soler Becerro, doctor en Història per la UB, qui ha contextualitzat des de la vessant social, econòmica i política, la Vilafranca que va ser el punt de referència al món vitivinícola de finals del XIX, que va atreure comerciants i empresaris vinguts de Barcelona, Reus o Suïssa per dedicar-se al món de la vinya i el vi i en la qual es van construir la casa Elies Valero, coneguda també en els seu moment com la de la Remei del Forn.

L’obertura de l’acte ha estat a càrrec de Joan Melero i Esteve, Director de la Fundació Especial Pinnae.

La venda del llibre, a un preu simbòlic, té com a finalitat recaptar fons per la Fundació l’Espiga institución que té com a finalitat la promoció de l’assistència, ensenyament i formació genèrica i específica, i, en general, qualsevol activitat que tendeixi a la inclusió social de les persones amb discapacitat.

 
Castellano

La casa Elies Valero de Vilafranca del Penedès, conocida como Cal Berger-Balaguer es un edificio modernista – iniciado el 1910 por los arquitectos Santiago Güell i Grau y Marcel·lià Coquillat i Llofriu – que en 1978 fue adquirida por la antigua Caixa d’Estalvis Penedès, para convertirla en un espació dedicado a la cultura al servicio de la ciudad. Hoy la Fundació Especial Pinnae es la propietaria y el edificio es una de las muestras más evidentes de la buena adecuación de un patrimonio inmueble a una utilidad bien diferente a la que le vio nacer (casa particular) convertido en un equipamiento al servicio de empresas, instituciones i asociaciones culturales, con un auditorio, salas de reunión y sala de exposiciones, a la vez que se han preservado aspectos tan valiosos como su estructura arquitectónica, las vidrieras de Joan Vila i Grau, los esgrafiados que muestran un skyline dominado por el campanario de Santa María, muebles, lámparas o la magnífica escalera principal.

El libro es interesante y ameno a partes iguales, como suelen ser las obras escritas por Joan Solé Bordes, su autor, quien es garantía de la calidad de la investigación que le ha permitido poner a nuestro alcance un retrato de la Vilafranca – aquella señora Vila de la que hablaba Mosén Trens en sus obras, tal como ha citado Joan Solé durante su intervención – desde finales del siglo XIX.

La presentación ha contado con la participación de Raimon Soler Becerro, doctor en Història por la UB, quien ha contextualizado las vertientes social, económica y política de la Vilafranca que era punto de referencia en el mundo vitivinícola de finales del XIX y que atrajo a ella comerciantes y empresarios llegados de Barcelona, Reus o Suiza, para dedicarse al negocio de la viña y el vino. En ese entorno surge la casa Elies Valero, también conocida como la casa de la Remei del Forn.

La obertura del acto ha estado a cargo de Joan Melero i Esteve, Director de la Fundació Especial Pinnae.

La venta del libro, a un precio simbólico, tiene como finalidad recaudar fondos para la Fundació l’Espiga, institución que tiene como finalidad la promoción de la asistencia, la enseñanza y la formación genérica y específica, y en general, cualquier actividad que tienda a la inclusión social de las personas con discapacidad.


English

The Elies Valero house in Vilafranca del Penedès, known as Cal Berger-Balaguer, is a modernist building – begun in 1910 by the architects Santiago Güell i Grau and Marcel lià Coquillat i Llofriu – which in 1978 was acquired by the former Caixa d'Estalvis Penedès, to turn it into a space dedicated to the culture at the service of the city. Today the Fundació Especial Pinnae is the owner and the building is one of the most obvious examples of the good adaptation of a real estate heritage to a very different utility from the one that saw it born (a private house) converted into a facility at the service of companies, cultural institutions, and associations, with an auditorium, meeting rooms and an exhibition hall, while preserving such valuable aspects as its architectural structure, the stained glass windows by Joan Vila i Grau, the sgraffito showing a skyline dominated by the bell tower of Santa María, furniture, lamps or the magnificent main staircase.

The book is interesting and entertaining in equal parts, as works written by Joan Solé Bordes, its author, who is a guarantee of the quality of the research that has allowed him to put within our reach a portrait of Vilafranca – that lady Vila which Mosén Trens spoke of in his works, as Joan Solé mentioned during his speech – since the end of the 19th century.

The presentation had the participation of Raimon Soler Becerro, Ph.D. in History from the UB, who has contextualized the social, economic, and political aspects of Vilafranca, which was a point of reference in the wine world at the end of the 19th century and which attracted it merchants and businessmen who came from Barcelona, ​​Reus or Switzerland to dedicate themselves to the vineyard and wine business. The Elies Valero house, also known as the Remei del Forn house, emerges in this environment.

The opening of the act has been in charge of Joan Melero i Esteve, Director of the Fundació Especial Pinnae.

The sale of the book, at a symbolic price, is intended to raise funds for the Fundació l'Espiga, an institution whose purpose is to promote assistance, teaching and generic and specific training, and in general, any activity that tends to the social inclusion of people with disabilities.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars