Crònica de la confèrencia "Carles Casals i l'orgue" (del Vendrell) / Crónica de la conferencia "Carlos Casals y el órgano (del Vendrell) / Chronicle of the conference "Carlos Casals and the organ (from the parish church of El Vendrell)

de setembre 30, 2023

 Sant Jaume dels Domenys,  29 de setebre de 2023 
María Dolores García Martínez (esguarddedona)Versión en Castellano
English Version


Xavier Mercadé i Salvador Guasch


Dins els actes del 50è Aniversari de la mort de Pau Casals i de l'Associació Musical Pau Casals del Vendrell

El Vendrell té la immensa sort de tenir un orgue excepcional, però també té la gran sort de comptar amb una associació que coneix el gran valor d’aquest patrimoni material musical i treballa i vetlla per conservar-lo i per difondre’l: Els Amics de l'Orgue del Vendrell. 

Aquest cop ha estat en forma de conferència, a càrrec de de Xavier Mercadé (president de dels Amics de l’Orgue del Vendrell)   i de Salvador Guasch (Vicepresident, soci fundador de la entitat i organista),  de la mà i en col·laboració amb l’Associació Musical Pau Casals del Vendrell (AMPC), inserida dins el actes de celebració del 50è aniversari de la mort de Pau Casals i de l'AMPC.

Tot i el títol el que més temps va ocupar va ser explicar el procés que es va fer durant els anys 1776 al 1777 per fer realitat que la vila tingués un orgue. De manera acurada i detallada es va poder conèixer el context que va fer possible realitzar el projecte de l’orgue en el segle XVIII; els costos, les vicissituds, els procediments administratius i de control, i el complex esforç per finançar-lo. El cert és que tot aquell esforç es va veure materialitzat en una peça de qualitat, obra del mestre Ludwig Sherrer, del qual també es va oferir una breu però completa referencia biogràfica.

Van descriure també les peculiaritat d’aquest orgue i les raons musicals que s’amaguen en ella i que tant fan s’estimen tant els organistes de la vila com els que ho venen a visitar per la magnificència i qualitat del seu so.

També vam conèixer diverses de les restauracions que al llarg dels anys s’han hagut de  realitzar, en especial la que el 1929 va finançar Pau Casals, amb un valor afegit que a tots ens cal agrair, ja que va rebutjar la primera de les propostes que plantejava donar-li un aspecte més romàntic que li hagués fet perdre el seu aspecte. Afortunadament no la va acceptar i avui El Vendrell conserva l’únic orgue a Europa realitzat per Ludwig Sherrer i un dels millors conservat en el seu estat original de tots els que van fer la nissaga Sherrer.

Carles Casals (pare de Pau Casals) i la seva relació amb l’orgue va néixer de la mà de Pere Simó Vilella (Peret Barber) qui feia de barber al Vendrell i era guitarrista afeccionat, va informar a Carles Casals que a la vila hi havia un orgue barroc que necessitava ser reparat. Carles Casals havia treballat a una fàbrica de reparació de pianos, on s’havien conegut, però a més de la seva gran habilitat en aquestes funcions era músic  (de fet ja la Vendrell va formar un quintet amb el mateix Simó i amb Evaristo Julivert, Gil Boixadós i Joanet Vidal Socias i també va donar classes de piano tant als seu fills Pau i Enric, com a personalitats de la vila con ara Benvingut Socias o Bonaventura Dini). Tot plegat va portar a que a més fos contractat con a organista i mestre de capella.   


Carles Casals i Ribes, pare de Pau Casals 

El Vendrell té altre sort, la quantitat de persones que s’estimen el seu patrimoni material e immaterial, que es va constatar perquè a l’inici de la conferència, els conferenciants van citar diverses assistents que han treballat i disposen de estudis i documents relacionats amb l’orgue o amb Carles Casals, com ara l’Àngels Santacana qui a organitzar una magnífica exposició sobre Carles Casals, entre d’altres, a més de comptar amb la Nati Castejón,  la directora de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, qui  com sempre, la pots trobar col·laborant, aportant o generant coneixement envers a la riquesa cultural de tota la comarca. En el cas de l’orgue, cal recordar per exemple l’edició del llibre sobre la restauració desconeguda que el 1939 va realitzar Silvio Puggina, obra de la pròpia Nativitat Castejón i de Xavier Mercadé.Només queda esperar a la propera convocatòria que ens puguin fer per tornar a gaudir de trobades com la d’aquest passat dimecres, que per cert va omplir de públic la sala polivalent de l’Escola Municipal de Música Pau Casals.

 


Castellano

Crónica de la conferencia "Carlos Casals y el órgano (del Vendrell)

Actividad que forma parte de los actos del 50 Aniversario del fallecimiento de Pablo Casals y de la Associació Musical Pau Casals del Vendrell

El Vendrell tiene la inmensa suerte de contar con un órgano excepcional, pero también tiene la suerte de tener una asociación que conoce el gran valor patrimonial que tiene y que trabaja y se ocupa de conservarlo y difundirlo: Els Amics de l'Orgue del Vendrell (Los amigos  del órgano del Vendrell)

Esta vez ha sido en forma de conferencia, a cargo de Xavier Mercadé (presidente de los Amics de l’Orgue del Vendrell) y de Salvador Guash (vicepresidente, socio fundador de la entidad y organista), en colaboración con la Associació Musical Pau Casals del Vendrell (AMPC).

A lo largo de la conferencia se explicó de manera precisa y detallada el complejo proceso que se llevó a cabo entre 1776 y 1777 para hacer realidad la instalación del órgano en la iglesia parroquial, incluyendo el contexto, los costos y las fórmulas para financiarlo. Todo ese esfuerzo hizo posible contar con Ludwig Sherrer como constructor, de quien también incluyeron una breve pero completa referencia biográfica.

Describieron también las peculiaridades del órgano y sus características musicales, que hacen que sea un placer tocarlo para los organistas de la ciudad, y que atrae a tantos foráneos que desean poder tocarlo y gozar de la magnificencia y calidad de su sonido.

Se explicaron algunas de las diversas restauraciones que ha sufrido a lo largo de los años, en especial la de 1929 que financió Pablo Casals,  con un valor añadido, porque en el primer proyecto le propusieron cambiar el aspecto del órgano y darle una apariencia más propia del romanticismo; el se negó, gracias a ello hoy el Vendrell conserva el único órgano que hay en Europa obra de Ludwig Sherrer y uno de los mejores conservados en su estado original de todos los que realizó la familia Sherrer.

En cuanto a Carlos Casals,  padre de Pablo Casals, llego al Vendrell a sugerencia de Pere Simó Vilella (Peret Barber) que era barbero en la ciudad y guitarrista, a quien conocía porque habían trabajado juntos en una fábrica de reparación de pianos y a quien llamó porque el órgano del Vendrell necesitaba ser reparado. Calos Casals además era músico (de hecho fundó con Simó un quinteto junto con Evaristo Julivert, Gil Boixadós y Joanet Vidal Socias, además de dar clases de piano a sus hijos Pablo y Enrique y a otras personalidades del Vendrell como Benvingut Socias o Bonaventura Dini). Carlos Casals quedó unido a la existencia del órgano del Vendrell porque fue nombrado organista y maestro de capilla, cargo que mantuvo hasta el final de sus días.

El Vendrell tiene otra suerte, la cantidad de personas que aman su patrimonio material y inmaterial, tal como explicaron los conferenciantes al inicio del acto, citando diversos asistentes que han trabajado y disponen de estudios y documentos relacionados  con el órgano o con Carlos Casals, como Àngels Santacana quien organizó una magnífica exposición sobre Carlos Casals, además de contar con Natividad Castejón, directora del Arxiu Comarcal del Baix Penedès, quien siempre colabora, aporta o genera actividades relacionadas con el conocimiento de la riqueza cultural  de toda la comarca. En el caso del órgano,  es necesario recordar la edición del libro sobre la restauración desconocida hasta entonces y que había tenido lugar en 1939, realizada por Sílvio Puggina,  un libro obra de la misma Natividad Castejón y de Xavier Mercadé.

Solo cabe esperar a la  próxima convocatoria que puedan realizar sobre un nuevo acto para disfrutar de encuentros como el del pasado miércoles, que por cierto llenó de público la sala polivalente de la Escuela Municip al de Música Pau Casals. 


English

 Chronicle of the conference "Carlos Casals and the organ (from the parish church of El Vendrell)  

This activity is part of the events of the 50th Anniversary of the death of Pablo Casals and the Associació Musical Pau Casals del Vendrell (AMPC)

 

El Vendrell has an exceptional organ and also has an association that knows this great heritage value and works to preserve and disseminate it: Els Amics de l’Orgue del Vendrell (The Friends of the Vendrell Organ), so is a lucky city.

On this occasion, a conference format was used by Xavier Mercadé (president) and Salvador Guasch (vice-president, founding member of the entity, and organist) in collaboration with l’Associació Musical Pau Casals del Vendrell (AMPC), to explain in a precise and detailed way the complex process to took place between 1776 and 1777 to make the installation of the organ in the parish church a reality.  They include the context, costs, financing systems, and all the steps taken to have Ludwig Sherrer as a builder, of whom they included a brief but complete biographical reference.

They also described the peculiarities of the organ and its musical characteristics, which make it such a pleasure to play for the organists of the city, and which attract so many foreigners who wish to play it and enjoy the magnificence and quality of its sound.

In addition, they explained some of the various restorations that it has undergone over the years, especially the 1929 restoration financed by Pablo Casals, with added value, because in the first project, the restorer proposed changing the appearance of the organ and giving it a more Romantic air; Casals refused. Thanks to this, today the Vendrell conserves the only organ in Europe made by Ludwig Sherrer and one of the best preserved in its original state of all those made by the Sherrer family.

As for Carlos Casals, Pablo Casals’ father, he came to El Vendrell at the suggestion of Pere Simó Vilella (Peret Barber), who was a barber in the town and a guitarist. He knew Carlos Casals because they had worked together in a piano repair factory; consequently, he called him because the organ in El Vendrell needed to be repaired. Carlos Casals was also a musician (in fact during his life in El Vendrell,  he founded a quintet with Simó together with Evaristo Julivert, Gil Boixadós, and Joanet Vidal Socias, as well as giving piano lessons to his sons Pablo and Enrique, and to other personalities such as Benvingut Socias or Bonaventura Dini). Carlos Casals was linked to the existence of the Vendrell organ when he was appointed organist and chapel master, a post he held until the end of his days.  

El Vendrell has another good fortune, the number of people who love its material and immaterial heritage, as the speakers explained at the beginning of the event, citing several attendees who have worked and have studies and documents related to the organ or to Carlos Casals, such as Àngels Santacana who organized a magnificent exhibition of Carlos Casals, as well as Natividad Castejón, director of Arxiu Comarcal del Baix Penedès (Regional Archive of Baix Penedès), who always collaborates, contributes or generates activities related to the knowledge of the cultural wealth of the whole county. In the case of the organ, it is worth mentioning the publication of the book on the hitherto unknown restoration that took place in 1939, carried out by Sílvio Puggina, a book written by Natividad Castejón herself and Xavier Mercadé.

Now, all that remains is to wait for the next event to be held to enjoy a new meeting, like the one last Wednesday, which, by the way, filled with audiences the multi-purpose room of  Escola Municipal Pau Casals (Pau Casals Municipal School of Music). 


You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars