Dictamen de la Comissió Europea sobre l’actualització dels projectes de plans pressupostaris d’Espanya i Lituània

de gener 17, 2017


Brussel·les, 17 de gener de 2017

En termes generals, Espanya, que està sotmesa al component corrector, està complint el Pacte d’Estabilitat i Creixement del 2017, però Lituània, que està sotmesa al component preventiu, corre el risc d’incomplir-lo i està pendent que s’avaluï la sol·licitud de flexibilitat que ha presentat a la Comissió Europea.

La Comissió Europea ha aprovat avui un parell de dictàmens sobre l’actualització dels projectes de plans pressupostaris d’Espanya i Lituània 2017 que li van ser presentats el proppassat mes de desembre un cop constituïts els nous governs a tots dos estats membres. L’avaluació que n’ha fet la Comissió Europea es basa en l’actualització de les seves previsions per a la tardor del 2016.

Segons les previsions, el 2017 Espanya incomplirà lleugerament l’objectiu de dèficit global del 3,1 %establert pel Consell el proppassat mes d’agost. Tot i així, es calcula que Espanya haurà realitzat l’esforç pressupostari estructural que se li demanava que fes tant el 2017 com, en termes acumulats, el 2016 i el 2017. En general, la Comissió considera que el projecte de pla pressupostari d’Espanya s’ajusta en línies generals a les disposicions del Pacte d’Estabilitat i Creixement i convida les autoritats espanyoles a prendre més mesures si l’evolució pressupostària indiqués un augment del risc que no es compleixin els requisits del Consell.

Val a dir, però, que la Comissió també considera que Espanya ha fet molts pocs avenços per respectar elsrequisits específics del Consell i millorar el seu marc pressupostari i la seva política de contractació pública. Per tant, demanem a Espanya que faci un esforç en aquesta matèria.
Pel que fa a Lituània, segons les previsions actualitzades per a la tardor, el 2017 el dèficit de la seva administració pública se situarà en el 0,8 % del PIB. Si jutgem per l’actualització del projecte de pla pressupostari 2017, a mig termini hi podria haver en aquest estat membre un risc de desviació important pel que fa a l’objectiu pressupostari. Tot i així, aquest estat membre ha demanat una flexibilitat suplementària de fins al 0,5 % del PIB d’acord amb el Pacte d’Estabilitat i Creixement per poder fer les principals reformes estructurals previstes del mercat laboral i del sistema de pensions. Actualment, Lituània sembla tenir prou marge pressupostari per poder beneficiar-se d’aquesta desviació temporal el 2017. Ara bé, l’avaluació completa de la possibilitat que Lituània es pugui beneficiar d’aquesta flexibilitat no es farà fins al mes de maig del 2017 quan s’avaluï el seu programa d’estabilitat. En general, la Comissió considera que el projecte de pla pressupostari de Lituània corre el risc de no complir les disposicions del Pacte d’Estabilitat i Creixement i, per tant, convida les autoritats lituanes a prendre les mesures necessàries per garantir que el pressupost del 2017 s’ajusti a les disposicions del Pacte.

A més, la Comissió considera que Lituània ha fet molts pocs avenços per respectar les recomanacions específiques del Consell relatives a les reformes pressupostàries estructurals. Per tant, demanem a Lituània que faci un esforç en aquesta matèria.

«Resulta satisfactori que els governs d’Espanya i Lituània hagin presentat l’actualització dels seus projectes de plans pressupostaris 2017 de seguida haver entrat en funcions. Espanya ha tingut uns bons resultats econòmics i, per tant, demanem a les autoritats espanyoles que continuïn corregint el seu dèficit pressupostari excessiu i fent reformes estructurals clau. Per contra, el dèficit pressupostari i el deute de Lituània estan molt per sota dels objectius del 3 % i del 60 % del PIB. Actualment, el seu projecte de pla pressupostari corre el risc d’incomplir les disposicions del Pacte d’Estabilitat i Creixement a menys que aquesta primavera se li atorgui a aquest estat membre la flexibilitat que ha demanat», ha declarat avui el vicepresident responsable de l’Euro i del Diàleg Social, de l’Estabilitat Financera, dels Serveis Financers i de la Unió dels Mercats de Capitals, Valdis Dombrovskis.

«Mitjançant aquests dictàmens sobre els projectes de plans pressupostaris 2017 d’Espanya i Lituània, la Comissió torna a aplicar el Pacte amb rigor i intel·ligència. L’objectiu és que els estats membres respectin els seus compromisos pressupostaris perquè el creixement de la unió monetària sigui sostenible. La Comissió confia que s’aprovi i s’apliqui ben aviat el pressupost espanyol per al 2017. D’altra banda, fins a la primavera no confirmarem la possibilitat de fer servir la clàusula de flexibilitat que ha demanat l’administració lituana per dur a terme les reformes estructurals necessàries», ha declarat avui també el comissari d’Economia i Finances, Fiscalitat i Duanes, Pierre Moscovici.

Rerefons
Actualment, Lituània està sotmesa al component preventiu del Pacte d’Estabilitat i Creixement. El mes de juliol del 2016 el Consell va recomanar a Lituània que vetllés perquè el 2016 i el 2017 qualsevol desviació a mig termini respecte de l’objectiu es mantingués dins del marge permès per a la reforma sistèmica de les pensions.

L’actualització del projecte de pla pressupostari ha estat presentada pel nou govern, que va prendre possessió el 13 de desembre arran de les eleccions generals celebrades els dies 9 i 23 d’octubre. Aquest document actualitza sense cap canvi en la política econòmica el projecte de pla pressupostari presentat per l’anterior govern lituà el 17 d’octubre del 2016.
Actualment, Espanya està sotmesa al component corrector del Pacte d’Estabilitat i Creixement. 

El 27 d’abril del 2009 el Consell va iniciar un procediment de dèficit excessiu en relació amb Espanya i el 8 d’agost del 2016 el Consell va fer una advertència a aquest estat membre d’acord amb l’article 126, apartat 9, del Tractat perquè corregís el seu dèficit excessiu abans no acabés el 2018. Per tant, demanem a Espanya que redueixi el dèficit de les seves administracions públiques fins al 4,6 % del PIB el 2016, al 3,1 % del PIB el 2017 i al 2,2 % del PIB el 2018.

L’actualització del projecte de pla pressupostari espanyol per al 2017 ha estat presentada pel nou govern, que va prendre possessió el 4 de novembre del 2016 arran de les eleccions generals celebrades el 26 de juny del 2016. Aquest document actualitza el projecte de pla pressupostari presentat el 14 d’octubre del 2016. Com que el govern que va presentar el projecte de pla pressupostari estava en situació interina, el pla només incloïa previsions basades en el manteniment de la política econòmica.

Normalment, d’acord amb la normativa de la UE sobre la coordinació de la política pressupostària i la supervisió pressupostària, els estats membres de la zona euro no sotmesos a programes d’ajustament econòmic han de presentar a la Comissió els seus projectes de plans pressupostaris abans del 15 d’octubre i la Comissió n’ha d’aprovar els dictàmens corresponents abans no acabi el mes de novembre.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars